Science Glossary Glossary New York University

Science Glossary Glossary New York University-PDF Download

  • Date:06 Feb 2020
  • Views:22
  • Downloads:0
  • Pages:18
  • Size:400.97 KB

Share Pdf : Science Glossary Glossary New York University

Download and Preview : Science Glossary Glossary New York University


Report CopyRight/DMCA Form For : Science Glossary Glossary New York University


Description:

Science Glossary English Polish Translation of Science Terms Based on the Coursework for Science Grades 3 to 5 Last Updated October 2018 THE STATE EDUCATION DEPARTMENT THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ALBANY NY 12234 This glossary is to PROVIDE PERMITTED TESTING ACCOMMODATIONS of ELL MLL students It should also be used for INSTRUCTION during the school year The glossary may

Transcription:

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK ALBANY NY 12234. Office of Elementary Middle Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education. Office of Bilingual Education and World Languages,http www emsc nysed gov biling. THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK,Regents of The University. BETTY A ROSA Chancellor B A M S in Ed M S in Ed M Ed Ed D Bronx. T ANDREW BROWN Vice Chancellor B A J D Rochester,ROGER TILLES B A J D Great Neck. LESTER W YOUNG JR B S M S Ed D Beechhurst,CHRISTINE D CEA B A M A Ph D Staten Island. WADE S NORWOOD B A Rochester,KATHLEEN M CASHIN B S M S Ed D Brooklyn.
JAMES E COTTRELL B S M D New York,JOSEPHINE VICTORIA FINN B A J D Monticello. JUDITH CHIN M S in Ed Little Neck, BEVERLY L OUDERKIRK B S in Ed M S in Ed Morristown. CATHERINE COLLINS R N N P B S M S in Ed Ed D Buffalo. JUDITH JOHNSON B A M A C A S New Hempstead,NAN EILEEN MEAD B A Manhattan. ELIZABETH S HAKANSON A S M S C A S Syracuse,LUIS O REYES B A M A Ph D New York. SUSAN W MITTLER B S M S Ithaca, Commissioner of Education and President of The University.
MARYELLEN ELIA,Executive Deputy Commissioner,ELIZABETH R BERLIN. The State Education Department does not discriminate on the basis of age color religion creed disability marital status. veteran status national origin race gender genetic predisposition or carrier status or sexual orientation in its educational. programs services and activities Portions of this publication can be made available in a variety of formats including braille. large print or audio tape upon request Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the. Department s Office for Diversity and Access Room 530 Education Building Albany NY 12234. SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL,ENGLISH POLISH. absorb wch ania,acceleration przyspieszenie,acid rain kwa ny deszcz. adapt przystosowa si,adaptation przystosowanie,adjust dopasowa si wyregulowa. air powietrze,air pressure ci nienie powietrza,air resistance op r powietrza.
alto altowy,amount ilo,amphibian p az,analyze analizowa. anemometer wiatromierz,animal zwierz,apply zastosowa. around oko o wok,arrange zorganizowa,artery t tnica. arthropod stawon g,asteroid asteroida,atmosphere atmosfera. balance r wnowaga,balanced forces si y zr wnowa one.
bar graph wykres s upkowy,barometer barometr,battery bateria akumulator. behavior zachowanie,beneficial korzystny,best najlepszy. blink mruga miga,block klocek blok blokowa,blood tissue tkanka krwi. blood vessel naczynie krwiono ne,body heat ciep ota cia a. bone tissue tkanka kostna,NYS Statewide Language RBERN 1.
SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL,ENGLISH POLISH. brain m zg,breathe oddech,bronchi oskrzela,buoyant force si a wyporu. calculator kalkulator,camera kamera,camouflage kamufla. capillary naczynie w osowate,carnivore mi so erca,caterpillar g sienica. cause and effect przyczyna i skutek,cell kom rka,cell membrane b ona kom rkowa.
cell wall ciana kom rkowa,Celsius C stopie Celsjusza C. centimeter cm centymetr cm,central nervous system o rodkowy uk ad nerwowy. change zmie zmiana,change of direction zmiana kierunku. change of motion zmiana ruchu,change of speed zmiana pr dko ci. characteristic w a ciwo cecha,chemical substancja chemiczna chemiczny.
chemical change zmiana chemiczna,chemical property w a ciwo chemiczna. chemical weathering wietrzenie chemiczne,chlorophyll chlorofil. chloroplast chloroplast,choose wybra,cinder cone volcano wulkan ze sto kiem popio u. circuit obw d uk ad,circulatory system uk ad kr enia. cirro pierzasto,cirrus cloud chmura pierzasta,classification klasyfikacja.
classify sklasyfikowa,claws pazury szpony,climate klimat. cloud chmura,collect zbiera,color kolor barwnik,NYS Statewide Language RBERN 2. SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL,ENGLISH POLISH. column kolumna,comet kometa,common wsp lny popularny. community spo eczno,compare por wna,compass kompas cyrkiel.
competition konkurencja,composite volcano stratowulkan. compost pile kompost,compound zwi zek chemiczny mieszanka z o ony. compound microscope mikroskop z o ony,computer komputer. conclusion wniosek,condensation kondensacja,condition stan. conduction przewodzenie,conductivity przewodno,conductors przewodniki.
conservation ochrona konserwacja,consumer konsument. contain zawiera powstrzymywa np wyciek,container pojemnik. content tre,convection konwekcja unoszenie,crest grzbiet g rski. crust skorupa,crystal kryszta,cubic centimeter centymetr sze cienny. cycle cykl,cytoplasm cytoplazma,dam zalew zapora wodna.
data table tabela z danymi,decomposer destruent,decrease zmniejsza si. define definiowa,definite okre lony,density g sto,deposition odk adanie osadzanie si. derived pochodny,describe opisa,NYS Statewide Language RBERN 3. SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL,ENGLISH POLISH. design projekt wz r,development rozw j,diagram diagram wykres.
die umiera,difference r nica,digestive system uk ad pokarmowy. direction kierunek,directly bezpo rednio,discuss omawia dyskutowa. disperse rozprasza,distance odleg o,distribute rozprowadza. draw ci gn pobiera rysowa kre li,earth ziemia,earthquake trz sienie ziemi. earthworm d d ownica,ecosystem ekosystem,effect skutek.
efficient skuteczny wydajny,egg jajko jajo,electric elektryczny. electric current pr d elektryczny,electrical energy energia elektryczna. electromagnet elektromagnes,electromagnetism elektromagnetyzm. electron elektron,elements elementy ywio y pierwiastki. elevation podniesienie,eliminate wyeliminowa,emit emitowa.
energy energia,energy resources r d a energii,environment rodowisko. equal r wny,erosion erozja,eruption erupcja wybuch. esophagus prze yk,establish ustali ustanowi,NYS Statewide Language RBERN 4. SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL,ENGLISH POLISH. estimate szacowa,estimation oszacowanie,evaluate oblicza ocenia.
evaporate odparowa parowa,evaporation odparowanie,evidence dow d. example przyk ad,exercise wiczenie,exoskeleton egzoszkielet. experiment eksperyment,explain wyja ni,external zewn trzny. factor czynnik,Fahrenheit F stopnie Fahrenheita F,fault wada uskok p kni cie. feather pi ro,feature cecha funkcja,features cechy funkcje.
fins p etwy, fixed pulley kr ek linowy bloczek zamontowany na sta e. float sp awik p ywak p ywa,flood pow d,flowers kwiaty. food chain a cuch pokarmowy,food web sie pokarmowa. force si a,form formowa kszta t,former by y poprzedni. formula wz r przepis,fossil skamielina,fossil fuel paliwo kopalne.
frequency cz stotliwo,friction tarcie,fruit owoc,fulcrum punkt podparcia. function funkcja,NYS Statewide Language RBERN 5,SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL. ENGLISH POLISH,galaxy galaktyka,generation pokolenie wytwarzanie. generator generator,germinate kie kowa,germination kie kowanie. glacier lodowiec,graduated cylinder cylinder z podzia k.
gram g gram g,graph wykres,graphic graficzny,gravity si a ci ko ci grawitacja. greatest najwi kszy, green plant zielona ro lina fabryka przyjazna rodowisku. ground grunt ziemia,groundwater wody gruntowe,growth rozw j wzrost. habitat siedlisko rodowisko naturalne,hair w osy,hand lens szk o powi kszaj ce. hardness twardo,harmful szkodliwy,health zdrowie,healthy habit zdrowy nawyk.
hearth palenisko,hearth muscle mi sie sercowy,heat gor co ciep o. heat energy energia cieplna,herbivore ro lino erca. hibernation hibernacja,host ywiciel,human cz owiek ludzki. humidity wilgotno,hurricane huragan,hygrometer wilgotno ciomierz. Hypothesis hipoteza,NYS Statewide Language RBERN 6.
SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL,ENGLISH POLISH. identify zidentyfikowa,identical identyczny,igneous rock ska a magmowa. illuminate o wietla,illustrate ilustrowa,inclined plane r wnia pochy a. increase zwi ksza,Independent variable zmienna niezale na. indicate wskaza,inference wnioskowanie wniosek,information informacje.
inherit dziedziczy,inherited adaption dziedziczna adaptacja. inherited trait cecha dziedziczna,inquiry zapytanie. insect owad,insulator izolator,interact oddzia ywa. internal wewn trzny,interpret interpretowa,interval przedzia przerwa. invertebrate bezkr gowiec,investigate bada,jaw szcz ka.
jellyfish meduza,joint staw,journal dziennik,kilogram kg kilogram kg. kiloliter kl kilolitr kl,kilometer km kilometr km,kinetic energy energia kinetyczna. kingdom kr lestwo,kitten kotek,knowledge wiedza,NYS Statewide Language RBERN 7. SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL,ENGLISH POLISH. label etykieta,land l d ziemia,landslide obsuni cie si ziemi.
large intestine jelito grube,larva larwa,latitude szeroko geograficzna. learned nabyte,learned adaptation nabyta adaptacja. least najmniejszy najmniej,leaves li cie,length d ugo. levee grobla,lever d wignia,life cycle cykl ycia,life span d ugo ycia. light wiat o,lighting o wietlenie,line graph wykres liniowy.
lines of force linie si y,liquid p yn,list lista,liter L litr l. live y mieszka,living yj cy ywy,living thing yj ca istota. location lokalizacja,lunar eclipse za mienie Ksi yca. lungs p uca,luster po ysk,magma magma,magnet magnes. magnetic field pole magnetyczne,magnetic force si a magnetyczna.
magnetism magnetyzm,magnifier lupa,maintain utrzymywa. major g wny,NYS Statewide Language RBERN 8,SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL. ENGLISH POLISH,mammal ssak,mass masa ci ar,mates partnerzy. matter substancja materia,measure mierzy miara,mechanical mechaniczny. mechanical energy energia mechaniczna,metamorphic rock ska a metamorficzna.
metamorphosis metamorfoza,meter m metr m,meter stick metr wka. method metoda,metric ruler miarka metryczna,microscope mikroskop. migration migracja,milligram mg miligram mg,millimeter mm milimetr mm. mineral minera mineralny,mitochondria mitochondria. mixture mieszanina,models modele,moisture wilgo,molecule cz steczka moleku a.
mollusk mi czak,motion ruch,motor ruchowy,mouth usta. movable pulley ruchomy kr ek linowy bloczek,muscle tissue tkanka mi niowa. muscular system uk ad mi niowy,nail paznokie,natural events zdarzenia naturalne. negative ujemny,nervous system uk ad nerwowy,neuron neuron. niche nisza,nimbus nimbus,nonliving thing element nieo ywiony.
nonrenewable nieodnawialne, nonrenewable energy resource zasoby energii nieodnawialnej. NYS Statewide Language RBERN 9,SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL. ENGLISH POLISH,nucleus j dro,number liczba numer,nutrient sk adnik od ywczy. object przedmiot obiekt,objective lens obiektyw,observable widoczny zauwa alny. observation obserwacja,observe obserwowa,obtained uzyskane.
occur zdarza si,odor zapach,offspring potomstwo,omnivore wszystko erca. opinion opinia,orbit oczod orbita,order porz dek rz d kolejno. organ narz d,organ system uk ad narz d w,organism organizm. organize organizowa,original oryginalny,ovary jajnik. overabundance nadmiar,ozone ozon,parallel circuit obw d r wnoleg y.
parasite paso yt,path cie ka,pattern wz r schemat,percent percentage procent udzia procentowy. period okres,permanent magnet magnes trwa y,phases fazy. phenomena zjawiska,photosynthesis fotosynteza,physical fizyczny. physical change zmiana fizyczna,physical environment rodowisko fizyczne. physical property w asno cecha fizyczna,physical weathering wietrzenie fizyczne.
pie graph wykres ko owy,NYS Statewide Language RBERN 10. SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL,ENGLISH POLISH. pistil s upek bot,pitch nachylenie spadek smo a podzia ka. planet planeta,plant ro lina,polar polarny,pollen py ek. pollinate zapyla,pollution zanieczyszczenie rodowiska.
position pozycja,positive dodatni,potential energy energia potencjalna. precipitation wytr canie si opad atmosferyczny,predator drapie nik. predict przewidywa,prediction prognoza,presence obecno. previous poprzedni,prey zdobycz ofiara,primary g wny. probable prawdopodobny,procedure procedura zabieg,process proces.
produce produkowa,producer producent,properties w a ciwo ci. protect ochrania,proton proton,provide zapewnia dostarcza. pull ci gn,pulley kr ek linowy bloczek,pupa poczwarka. puppies szczeni ta,rabbit kr lik,radiation promieniowanie. rain deszcz,rearrange przekszta ci zmieni,reason przyczyna dowodzi przekonywa.
receive otrzyma przyjmowa,record rejestrowa,rectum odbyt. NYS Statewide Language RBERN 11,SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL. ENGLISH POLISH,recycle poddawa recyklingowi,reduce zmniejszy. refer odsy a kierowa,reflect odbija odzwierciedla,refract za amywa wiat o. relationship zwi zek pokrewie stwo,relative humidity wilgotno wzgl dna.
relevant istotny,remain the same pozosta bez zmian. renewable odnawialne, renewable energy resource zasoby energii odnawialnej. repair naprawia,repel odpycha wod,represent przedstawia reprezentowa. reproduce rozmna a si,reproduction reprodukcja,reptile gad. required wymagane,respiratory system uk ad oddechowy.
respond odpowiada,response odpowied,responsible odpowiedzialny. result wynik,rest reszta odpoczynek,reuse u y ponownie. revolution rewolucja,revolve obraca si,riding a bicycle je dzi na rowerze. rock ska a,rock cycle cykl skalny,root korze,rotate obraca. rotation obr t obracanie si,rubbing cieranie,ruler metric linijka metryczna.
runoff sp yw w d odp yw,saliva lina,salivate lini si. scale skala waga podzia ka uska linijka,scientific inquiry zapytanie naukowe. NYS Statewide Language RBERN 12,SCIENCE GLOSSARY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL. ENGLISH POLISH,scientific investigation badania naukowe. scientific thinking my lenie naukowe,screw ruba,seasonal sezonowy.
seasonally sezonowo,seasons pory roku,secondary drugorz dny wt rny. sediment osad,sedimentary rock ska a osadowa,seed nasiono. seedling sadzonka,select wybra,senses zmys y,sense organ narz d zmys u. sequences sekwencje,series circuit obw d szeregowy. sewage cieki,shadows cienie,shape kszta t,shells muszle.
shelter schronienie,shield volcano wulkan tarczowy. shiver dreszcze,significant istotny znacz cy,similarity podobie stwo. simple machine maszyna prosta,sink ton zlew,situation sytuacja. size rozmiar,skeletal muscle mi sie szkieletowy,skeletal system uk ad szkieletowy. skin sk ra,sleet nieg z deszczem,small intestine jelito cienkie.
smooth muscle mi sie g adki,soil gleba,soil texture struktura gleby. solar cell ogniwo s oneczne,solar system uk ad s oneczny. solid cia o sta e lity,solidification twardnienie krzepni cie.

Related Books