Nauka o organizacji Prof Tadeusz Gospodarek

Nauka O Organizacji Prof Tadeusz Gospodarek-PDF Download

  • Date:28 Feb 2020
  • Views:27
  • Downloads:0
  • Pages:62
  • Size:4.94 MB

Share Pdf : Nauka O Organizacji Prof Tadeusz Gospodarek

Download and Preview : Nauka O Organizacji Prof Tadeusz Gospodarek


Report CopyRight/DMCA Form For : Nauka O Organizacji Prof Tadeusz Gospodarek


Description:

1 Nauka o organizacji wyk ad Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 2013 2014 Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 2 I Wst p 1 Struktura nauki o organizacji

Transcription:

EPISTEMOLOGIA,Co istnieje,METODOLOGIA,Jak post powa. AKSJOLOGIA, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 3. organizacji, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 4. Organizacja,w otoczeniu,T Gospodarek M B Neace,Global Supply Chains as. Multi category Intertwined,Systems B ESI Conference.
Split Nauka o organizacji,6 9 07 2011 Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 5. Ontologia organizacji,Makroskopowy opis organizacji. Uzasadnienie ontologiczne bytu,Zrozumie kontekst,Cechy ontyczne organizacji. Jak organizacja bytuje,Czy organizacj mo na uzna za byt. Aby organizacj mo na by o uzna za byt w sensie, ontologicznym konieczne jest udzielenie odpowiedzi na.
nast puj ce pytania, Jak w a ciwo ci organizacji odnosz si do niej samej. Czy organizacja jest obiektem fizycznym czy nie, Jakie funkcje organizacji wyr niaj j jako wyizolowany byt. Jak organizacja istnieje bytuje, Jakie uposa enie mo na przypisa organizacji jako bytowi. Jaki jest zbi r desygnat w istnienia organizacji,Jak mo na uzasadni e organizacja istnieje. Kiedy organizacja przestaje istnie w odr nieniu od jej zmian. Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 7. Zbi r w asno ci odnosz cy si do niej samej,Organizacja jest.
inteligentnym i samorefleksyjnym systemem spo eczno. ekonomicznym,adaptatywnym kreatorem warto ci, zarz dzan struktur relacyjn warto ciowych zasob w i. kluczowych kompetencji, miejscem zorganizowanej pracy ludzkiej i wykorzystania. zasob w do dyspozycji, zbiorem u ytecznych proces w relacji i oddzia ywa z. otoczeniem,w a cicielem i dysponentem kapita w zasob w oraz. kluczowych kompetencji, miejscem powstawania wiedzy i przetwarzania informacji.
miejscem powstawania zjawisk przedsi biorczo ci i,innowacyjno ci. Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 8. Funkcje wyr niaj ce organizacj,Organizacja,tworzy warto w otoczeniu. tworzy i wykorzystuje warto ciowe zasoby,tworzy relacje wewn trzne i zewn trzne. tworzy struktury w adzy,realizuje u yteczne procesy. realizuje interesy swoich interesariuszy,podejmuje ryzyko dzia alno ci.
generuje a cuch warto ci,generuje a cuch dostaw,zarz dza i dysponuje kapita em. zarz dza zasobami do dyspozycji,zarz dza zasobem ludzkim i prac. zarz dza wiedz i informacj, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 9. Jak organizacja bytuje, Podejmuje dzia ania gospodarcze lub spo eczne i ryzyko. dzia alno ci w swoim otoczeniu biznesowym, Kreuje i realizuje u yteczne procesy generuj ce warto.
Oddzia ywuje z otoczeniem tworz c relacje i powi zania w. formie a cuch w dostaw, Podporz dkowuje si ograniczeniom formalnym prawnym i. normatywnym okre lonym w otoczeniu biznesowym, Tworzy adaptatywne do warunk w struktury organizacyjne. optymalizuje je i zarz dza nimi w formie a cucha warto ci. Buduje warto ciowe zasoby kluczowe kompetencje i wiedz. know how know what i know where oraz zarz dza nimi. U ywa zasob w rodowiska naturalnego realizuj c zasady 3P. Wykorzystuje prac ludzk oraz kapita zarz dzaj c zasobami. pracy czasem oraz kosztami, Prowadzi dzia ania przedsi biorcze innowacyjne oraz. stabilizuj ce pozycj rynkow i ekonomiczn, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 10. Jakie uposa enie ontyczne posiada organizacja,Ka da organizacja posiada.
zbi r warto ciowych zasob w,struktur logiczn,zbi r oddzia ywa z otoczeniem. zbi r relacji wewn trznych i zewn trznych,zbi r interesariuszy i interes w. zbi r proces w,wiedz know how know what i know where. reprezentacje formalne oraz relacyjne,kapita swobodny i zwi zany. wizj misj cele i funkcje celu,zdefiniowany a cuch warto ci.
zarz d i system zarz du,zdolno do zachowa inteligentnych. zdolno do samorefleksji, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 11. Desygnaty istnienia organizacji,Dokumenty rejestracyjne. Dokumenty ewidencji dzia alno ci,Wiadomo ci w mediach. Produkty lub us ugi,Ludzie zwi zani z organizacj,wiadectwa os b.
Zbi r interesariuszy, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 12. Jak uzasadni e organizacja istnieje,Istniej dokumenty wiadcz ce o ci g o ci dzia ania. CIDG faktury rachunki do zap acenia,Mo na znale osoby potwierdzaj ce istnienie. organizacji,Istnieje siedziba i ludzie identyfikuj cy si z. organizacj,Istniej produkty lub us ugi datowane aktualn dat.
Informacje z internetu,Istnieje a cuch dostaw kt ry mo na zidentyfikowa. Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 13. Kiedy organizacja przestaje istnie,Kiedy organizacja trwale traci zdolno do. generowania warto ci bankructwo,Kiedy struktura zostaje podzielona w spos b. uniemo liwiaj cy identyfikacj zasadniczego,podmiotu rozpad korporacji. Kiedy ko czy si proces likwidacji podmiotu,gospodarczego w post powaniu.
Kiedy syndyk masy upad o ciowej ko czy proces,sprzeda y maj tku. Kiedy organizacja zostaje zlikwidowana na drodze,wrogiego przej cia. Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 14. Co jest zmian organizacji, Zmian organizacji w odr nieniu od jej unicestwienia. jako bytu s r nice pojawiaj ce si po czasie jej cech. ontycznych uposa enia funkcjonalno ci powoduj ce, zmiany jej u yteczno ci ale bez zaniku zdolno ci do. generowania warto ci np,redefinicja a cucha warto ci.
modernizacja struktury zasob w,zmiany uk adu w adzy i relacji. zmiany uk adu interesariuszy,zmiany struktury proces w. zmiany formy w asno ci nie powoduj ce utraty to samo ci. rebranding oraz zmiana nazwy, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 15. Rodzaje organizacji,Rodzaj dzia alno ci Typ struktury. Rz dowe i w adzy,Franczyzowe,Komercyjne Licencyjne.
Spo eczne Jednopodmiotowe,Sp ki handlowe,Przedsi biorcy. Pozarz dowe Stowarzyszenia,Wyznaniowe Zwi zki,Edukacyjne Fundacje. Wojskowe Wielopodmiotowe,Organizacje kultury Korporacje. Stowarzyszenia,a cuch dostaw,Sie korporacyjna, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 16. Nie istnieje ani jedyny uniwersalny rodzaj ani,typ organizacji odpowiadaj cy dowolnym.
potrzebom spo eczno ekonomicznym,Nie istnieje organizacja kt ra nie posiada. warto ciowych zasob w i kluczowych,kompetencji,Nie istnieje organizacja kt ra nie generuje. warto ci lub nie jest u yteczna spo ecznie,Nie istnieje organizacja kt ra nie jest. zarz dzana,Nie istnieje organizacja kt ra nie wymienia. kapita u z otoczeniem, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 17.
Kontekst spo eczno,ekonomiczny organizacji,Zasada optymalno ci. R wnowaga mikro makro,Optimum Pareto,Zasada LeCh teliera. R wnowaga rynkowa,Ograniczenia,Potrzeby i ich struktura. U yteczno i warto,Najog lniejsz najbardziej powszechn. g bok i wyrazist przyczyn wszystkiego,jest optymalno W niej zawiera si ca y.
ogrom wiedzy o wiecie, Pogorzelski W O filozofii bada systemowych Wyd Nauk Scholar. Warszawa 2002 s 47, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 19. Organizacja,w otoczeniu,T Gospodarek M B Neace,Global Supply Chains as. Multi category Intertwined,Systems B ESI Conference. Split Nauka o organizacji,6 9 07 2011 Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 20.
R wnowaga og lna G Debreu, Mo na skonsumowa tylko tyle ile zostanie wyprodukowane. W przestrzeni d br konsument mo e swobodnie dokonywa. wybor w preferencje konsumenta, W przestrzeni produkt w ka dy producent ma swobodny. dost p do rynku, Wyst puje idealna konkurencja oraz pe ny dost p do informacji. Istnieje r wnowaga og lna na rynku, Model mikroekonomiczny Arrowa Debreu McKenzie ADM ma. zastosowanie, Zaburzenie kt rego z za o e powoduje wyst pienie lokalnych.
odchyle od po o enia r wnowagi og lnej, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 21. Kontekst makro,makroekonomiczna, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 22. Atak Obrona,LeChat liera,Negatywna ocena skutku, Organizacja wraz z otoczeniem stanowi pewien uk ad. spo eczno ekonomiczny pozostaj cy w stanie r wnowagi. dynamicznej, Na ka de wychwianie z po o enia r wnowagi system reaguje. tak aby zmniejszy w jak najwi kszym stopniu skutki. zaistnia ego zaburzenia,Zasada LeChat liera stanowi przyk ad sprz enia.
zwrotnego ujemnego kt re jest najbardziej podstawow. funkcjonalno ci optymalizacji ka dego systemu, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 23. Zasady minimum,Organizacja w swojej dzia alno ci stosuje. zawsze okre lone zasady minimum wyni,kaj ce z og lnego prawa optymalno ci. dzia ania w przyrodzie np,Minimum koszt w,Minimum nak adu pracy. Minimum strat materia owych,Minimum zu ycia zasob w.
Przy tym r wnocze nie stara si maksyma,lizowa swoj funkcj celu. Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 24. R wnowaga mikro makro, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 25. Stan r wnowagi w kt rym,R wnowaga Pareto nie da si ju zmieni sytuacji. adnego z agent w bez pogar,szania sytuacji pozosta ych. nazywamy optimum Pareto,Je eli prawdziwa jest hipoteza.
e stan optimum Pareto mo na,osi gn dla u yteczno ci za. sob w w wczas zarz dzanie,mo na rozpatrywa w uj ciu. zmian u yteczno ci zasob w, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 26. R wnowaga rynkowa, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 27. Ograniczenia,Normy etyczne i moralne,Ograniczenia prawne.
Regulacje koncesje,Interwencjonizm,Podatki op aty,Ograniczenia rodowiskowe. Ograniczenia spo eczne,Bariery wiedzy,Problemy ekonomiczne regionu. Bariery infrastrukturalne, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 28. Paradoks zarz dzania, Mened erowie zawsze staraj si maksymalizowa zyski okazjo. nalne niezale nie od przysz ych korzy ci jakie mo na czerpa z. utrzymywania stabilnej r wnowagi mikro makro, Odwrotnie racjonalno utrzymania d ugoterminowej stabilno ci.
sugeruje odrzucenie wielu okazji i utrzymanie zewn trznych. granic r wnowagi mikro makro realizacji zasad zr wnowa onego. rozwoju lub post powanie wed ug kryteri w TBL, Tymczasowe korzy ci i preferencje manager w prowadz do. zwi kszenia liczby niesymetrycznych interakcji pomi dzy organi. zacjami i ich otoczeniem a do wyst pienia punktu krytycznego. w kt rym mog si pojawi procesy katastroficzne,T Gospodarek. T Gospodarek The Balance Paradox Of Management and the Economic Crisis China Usa Business Review 2011. Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 29. Organizacja prowadzi gr przeciwko otoczeniu kt rej. wynikiem jest okre lona alokacja warto ci tworzonej. na rynku w otoczeniu i wymiana kapita u,Otoczenie poprzez zarz dzanie makro tworzy regu y. gry i warunki funkcjonowania organizacji mikro,W swoim ekosystemie spo eczno ekonomicznym. organizacja pozostaje w stanie r wnowagi dynamicz,nej dzi ki zarz dzaniu mikro.
Oddzia ywuj c z otoczeniem organizacja stosuje,zasady optymalno ci i autoadaptacji. Najbardziej po danym stanem stabilno ci organizacji. jest optimum w sensie Pareto, Nauka o organizacji Prof dr hab Tadeusz Gospodarek 30.

Related Books