mefe maTiuS pirveli mundusi files wordpress com

Mefe Matius Pirveli Mundusi Files Wordpress Com-PDF Download

  • Date:05 Nov 2019
  • Views:95
  • Downloads:0
  • Pages:165
  • Size:837.89 KB

Share Pdf : Mefe Matius Pirveli Mundusi Files Wordpress Com

Download and Preview : Mefe Matius Pirveli Mundusi Files Wordpress Com


Report CopyRight/DMCA Form For : Mefe Matius Pirveli Mundusi Files Wordpress Com


Description:

gamravlebis tabula ar ecodineba yvelaze samwuxaro ki mainc is aris rom aseTi patara mefisa aravis SeeSindeba Sefiqrianda samxedro ministri xelSi rogor unda daiWiros jariskacebi da generlebi me mgoni jariskacebs ki ara aseTi erTi bewo mefisa aravisac ar SeeSindeba daeTanxma samxedro ministrs Sinagan saqmeTa ministri

Transcription:

marTalia daudastura fosta telegrafis ministrma safosto. markebic ki minaxavs romlebzedac aseTi patara mefis suraTebia. gamoxatuli , magram batonebo xom ar SeiZleba rom mefem arc wera icodes da. arc angariSi arc geografia da arc gramatika Seicxada ganaTlebis. ministrma , mec ase vfiqrob mxari auba finansTa ministrma rogor unda. iangariSos rogor unda brZanos amdeni da amdeni fuli moWeriTo Tu. gamravlebis tabula ar ecodineba , yvelaze samwuxaro ki mainc is aris rom aseTi patara mefisa aravis. SeeSindeba Sefiqrianda samxedro ministri xelSi rogor unda. daiWiros jariskacebi da generlebi , me mgoni jariskacebs ki ara aseTi erTi bewo mefisa aravisac ar. SeeSindeba daeTanxma samxedro ministrs Sinagan saqmeTa ministri . sul gauTavebeli gaficvebi da ajanyebebi iqneba Cvens qveyanaSi icodeT . kargs arafers moelodeT Tu maTiuSi dasviT mefed , me ar vici maSin ra moxdeba magram is ki kargad vici rom kanonis.
ZaliT mefis sikvdilis Semdeg taxtze unda avides Ze mefisa gaimeora. sibrazisagan erTianad aWarxlebulma iusticiis ministrma . magram maTiuSi xom Zalian patraaa erTxmad iyvries ministrebma . albaT saSineli Cxubic atydeboda amdros darbazSi ucxoeTis elCi. rom ar Semosuliyo , SeiZleba gagikvirdeT kidec ministrebs kari gasaRebiT hqondaT. daketili da ucxoeTis elCi darbazSi rogor Sevidao magram ai ra unda. giTxraT eqimis mosayvanad kaci rom afrines karis Caketva daaviwydaT . zogierTebi SemdegSi imasac ambobdnen aSkara Ralati iyoo iusticiis. ministrma icoda rom ucxoeTis elCi unda mosuliyo da kari Ria gangeb. datovao , saRamo mSvidobisa miesalma elCi ministrebs me aq Cemi mefis. saxeliT geaxeliT da moviTxov maTiuS pirvelis gamefebas xolo Tu. Tqven amas ar inebebT omi ar agcdebaT , ufros ministrs Zalian SeeSinda magram Tavi ise daiWira viTom imas. sulac araferi esaqmeboda da arc aravin arafers ekiTxeboda Tan. furcelze lurji fanqriT dawera kargi iyos omi da ucxoeTis elCs. gadasca , elCma furceli gamoarTva Tavi daukra da Tqva . keTili me amas Cems mTavrobas vauwyeb , swored amdros darbazSi eqimi Semovida da ministrebi maSinve mas.
miubrundnen Seexvewnen mefe gadaarCine Torem omi da ubedureba ar. agvcdeba Tu mokvdao , rac ki wamali vicodi yvelaferi davalevine kotoSebic davayare . meti araferi ZalmiZs Tu gnebavT sxva eqimebic moiwvieT . ministrebma yurad iRes rCeva da yvela ganTqmuli mkurnali moiwvies . rom mefis gadasarCenad erTad eRonaT rame , eqimebis mosayvanad qalaqSi samefo avtomanqanebi dagzavnes TviTon ki. mefis mzareuls sTxoves vaxSami mogvarTvio ministrebi damSeulebi. iyvnen maT ar icodnen TaTbiri as edidxans Tu gagrZeldeboda hoda . Sinidan usadiloni wamosuliyvnen , radganac mzareuls Zalian undoda rom mefis gardacvalebis Semdegac. sasaxleSi darCeniliyo adga da ministrebs vercxlis TefSebi Camouriga . saukeTeso Rvinoc miarTva , 2, dasxdnen ministrebi erTi gulianad Seqeifiandnen da moimxiarules . amasobaSi ki eqimebmac moiyares Tavi , me vfiqrob mefes aucileblad unda gavukeToT operacia Tqva.
moxucma wverianma eqimma , me ki vfiqrob rom mefes cxeli kompresi da yelis amorecxva. esaWiroeba Seedava meore eqimi , fxvnilebia erTaderTi wamali romelic mefes moarCens brZana. cnobilma profesorma , wveTebi xom ar ajobebda gaubedavad amoiluRluRa axla sxva. eqimma , yvelas TavianTi sqel sqeli wignebi moetana da erTmaneTs uCvenebdnen . Cems wignSi amisTana avadmyofobaze sxvanairi mkurnaloba weriao . ukve SuaRame iyo gadasuli da ministrebs ZilisTvis Tavi ukvdebodaT . magram ras izamdnen unda moecadaT sanam eqimebi rames ityodnen . sasaxleSi iseTi Rrianceli idga patara ufliswuls taxtis memkvidres . maTiuSs orjer gamoeRviZa , erTi unda vnaxo ra xdebao gaifiqra adga xelad Caicva da.
derefanSi gamovida , sasadilo darbazis karTan rom mivida SeCerda magram ar gegonoT . Cumad yurisgdeba undoda ara sasaxleSi kars im simaRleze hqonda. saxelurebi maTiuSi ver swvdeboda rom gaeRo , kargi Rvino aqvs mefes Rrialebda finansTa ministri kidev. SevsvaT batonebo Tu maTiuSi gamefda Rvino mainc ar dasWirdeba . bavSvebs Rvino ar esmebaT , arc sigarebi unda moswion maS SegviZlia cotaodeni Sinac waviRoT . yviroda vaWrobis ministri , omi Tu daiwyo batonebo me Tqven garwmunebT am sasaxlidan qva. qvaze ar darCeba maTiuSi xom ver dagvicavs , yvelam erTi sicil xarxari da yvirili atexa .
gaumarjos Cvens qomagsa da damcvels gaumarjos did mefes maTiuS. pirvels , maTviuSs ver gaego ras laparakobdnen is ki icoda rom mama avad iyo. da ministrebi waramara TaTbirobdnen magram maTiuSs ratom dascinodnen. da mefes ratom eZaxdnen an ra oms axsenebdnen amas ver mimxvdariyo . namZinarevi da SeSinebuli maTiuSi derefans gauyva sxdomaTa. darbazidan sul sxva saubari Semoesma , me ki SeubnebiT rom mefe mokvdeba ramdeni wamalic gindaT imdeni. daalevineT mainc araferi eSveleba Tavs moviWri Tu erT kviraze meti. icocxla , maTiuSs yuri aRar daugdia maSinve gaiqca sirbiliT gascda or did. oTaxs da aqoSinebuli Sevarda mefis saZinebel oTaxSi . mefe gafiTrebuli iwva mZimed sunTqavda sawolTan maTiuSis mkurnali. moxuci keTili eqimi ijda , mama mama guli amoujda maTiuSs ar mokvde mama ar minda rom. mokvde mama , mefem Tvali gaaxila da naRvlianad Sexeda biWs .
arc me minda sikvdili Svilo uTxra wynarad ar minda marto. dagtovo am wuTisoflad , eqimma muxlebze daisva maTiuSi da yvelani gaCumdnen sityva aRaravis. uTqvams , 3, maTiuSs gaaxsenda rom erTxel ase ukve ijda sawolTan maSin mamas. ejda muxlebze sawolSi ki deda iwva dedac ase iyo gafiTrebuli aseve. mZimed sunTqavda , maSin deda mokvda axla mamac mokvdeba gaifiqra da saSineli. naRveli lodiviT daawva gulze mere ki roca gaaxsenda rogor. dascinodnen ministrebi mas da mis momakvdav mamas wyena risxvisagan. sunTqva Seekra gulSi gaivlo damacadon vuCveneb seirs mefe rom. gavxdebi , Rirseulad didi pativiT dakrZales mefe farnebs Savi krepi hqonda. Semovlebuli zarebs rekavdnen orkestri samgloviaro marSs ukravda . miacilebdnen zarbaznebi mihyveborda jari cxeli qveynebidan. matareblebiT ezidebodnen yvavilebs yvelani daRonebulebi iyvnen . gazeTebi werda mTeli xalxi dastiriso sayvarel mefes . maTiuSi dardiani ijda Tavis oTaxSi gamefeba sul ar uxaroda an. rogor gauxardeboda amqveynad marto mama hyavda da isic moukvda axla. mTel qveynierebaze axlobeli aRaravin darCa , maTiuSs deda axsovda swored man daarqva Svils es saxeli deda.
dedofali iyo magram gulzviadi amayi ar yofila xSirad eTmaSeboda. maTiuSs zRaprebsac uyveboda suraTebian wignebsac uCvenenbda . saxlebsac erTad aSenebdnen kuburebiT mama ufro iSviaTad iclida. maTiuSisaTvis xan jars aTvalierebda xan stumrad iyo wasuli xan. TviTon iRebda stumrad sxva qveynis mefeebs xan ki TaTbirze ijda . magram zogjer mefec gamonaxavda xolme dros rom maTiuSTan kegli. eTamaSa an baRSi gaeseirnaT Sejdeboda cxenze maTiuSs ponize Sesvamda. da ase seirnobdnen did samefo baRSi axla axla ra unda qnas maTiuSma . dReniadag am gulis gamawvrilebel ucxoel aRmzrdels unda uyuros . cxvir piri ise Camostiris gegoneba eriT Wiqa karga magari Zmari. gadaukravso kacma rom Tqvas viTom didad sasmiamovnoa mefoba me mgoni . sulac ara fiqrobda maTiuSi omi rom iyos kidev ho sxva rom. araferi kaci ibrZolebda mainc magram mSvidobian dros ra unda akeTos. mefem , mowyenili da sevdiani ijda Tavis oTaxSi mowyenili da sevdiani iyo. maSinac roca samefo baRis meseridan uyurebda sasaxlis ezoSi. aJivJivebul bavSvebs , samefo karis msaxurTa Svilebi mxiarulad danavardobdnen Svidni. iyvnen ufro xSirad jariskacobanas TamaSobdnen erTi yvelaze cocxali. da mxiaruli biWi winamZRolobda danarCenebs Setevazedac mas. gadahyavda wvrTniTac isa wvrTnida biWebi feleks eZaxdnen . maTiuSs bevrjer undoda meseridan mainc gamolaparakeboda feleks . magram ar icoda hqonda Tu ara amisi ufleba da ekadreboda Tu ara. aseTi saqcieli arc is icoda ra eTqva raze daewyo laparaki . amasobaSi ki qalaqis yvela quCaSi gamoakres uzarmazari gancxdebebi . xalxs auwyebdnen maTiuSi gamefda da Tavis qveSevrdomebs gulwrfelad. mogesalmebaTo ministrebad isev isini rCebian vinc aqamde iyvnen da. pirobas deben rom axalgazrda mefes muSaobaSi daexmarebiano . Tuki sadme rame maRazia iyo yvelgan maTiuSis suraTebi gamofines . zog suraTSi maTiuSi ponize ijda zogSi mezRvauris tansacmeli ecva . zogSi samxedro mundiri zogi suraTi ki jarebis daTvalierebisas. gadaeRoT kinematografSic ra Tqma unda maTiuSs uCvenebdnen amasTanave . 4, rac ki am qveyanaSi da sazRvargareTac dasuraTebuli Jurnali. gamodioda suyvela maTiuSis suraTebis iyo savse , kacma rom simarTle Tqvas maTiuSi yvelas uyvarda didsac da. patarasac didebs ecodebodaT erTi bewo bavSvia da aRarc deda hyavs . aRarc mamao biWebi sixarulisagan aRar iyvnen CvenSi erTi mainc. gamoCnda iseTi rom yvela mas unda emorCilebodes generlebic ki. smenaze unda eWimebodnen da jriskacebi TofebiT esalmebodneno . gogonebs xom moswondaT da moswondaT koxta cxenze amxedrebuli patara. mefe magram yvelaze metad mainc oblebs uyvardaT , sanam dedofali maTiuSis deda cocxali iyo obolTa TavSesafrebSi.
xSirad gzavnida kanfetebs dedofali rom gardaicvala mefem brZana. kanfeti isev ise igzavnebodes rogorc dedoflis sicocxleSi. igzavnebodao maTiuSma ar icoda Torem ra xania oblebs misi. saxeliTac misdiodaT tkbileuli da saTamaSoebi gvian Zalian gvian. gaigo rom Tu biujetSi aseTi grafa arsebobs imdeni kargi rame. SegiZlia gaukeTo xalxs Sen TviTonac gagikvirdeba , maTiuSis gamefebidan albaT raRac naxevari weliwadi Tu iqneboda. gasuli rom erTma ambavma saqveynod gauTqva saxeli . maS ase avdgebi da giambob rogorc iyo , maTiuSi Tavis eqims Seevedra iTxove qalaqSi fexiT seirnobis ufleba. momceno dRe da Rame mosvenebas ar aZlevda kviraSi erTxel mainc. gamaseirne im baRSi sadac sxva bavSvebic TamaSobeno eubneboda vici . rom samefo baRSi seirnoba Zalian kargia magram roca kaci. martodmartoa yvelaze lamaz baRSic ki moewyinebao , bolos da bolos eqimi Sehpirda survils Segisrulebo da marTlac . sasaxlis hofmaisteris SuamdgomlobiT sasaxlis mmarTvelobas mimarTa . rom mefis meurves ministrTa TaTbirze eTxova maTiuS mefes ufleba. mivceT or ori kviris gamoSvebiT samjer gaiseirnoso . SeiZleba cota SeucnauroT kidec rom mefes ar SeuZlia roca. seirnoba moundeba adges da gaiseirnos es ki ara sasaxlis hofmaisteri. mxolod da mxolod imitom dasTanxmda eqims Turme ramdenime dRis win. daZvelebuli Tevzi eWama tkivilebisagan kinaRam momkvdariyo da am eqims. gadaerCina sasaxlis mmarTvelobas ki didi xania fuli sWirdeboda. Tavlis asaSeneblad ra Tqma unda es Tavla mefis meurvesac unda. gamoeyenebina Sinagan saqmeTa ministrma ki marto finansTa ministris. gulis gasaxeTqad ganacxada Tanxmoba Sinagan saqmeTa ministrma icoda . rom mefis yovel gaseirnebaze policiisaTvis sami aTasi dukati unda. miecaT sanitaruli nawilisaTvis ki mTeli erTi kasri odekoloni da. aTasi oqros fuli , saqme is aris rom maTiuS mefis yvela gaseirnebis win orasi kaci da. asi qali ZiriZirobamde asufTavebda da akrialebda baRs hgvidnen . skamebs Rebavdnen xeivnebSiodekolons asxurebdnen xeebze da foTlebze. mtvers wmenddnen eqimebi gafacicebulebi adevnebdnen Tvals rom. yvelgan sisufTave yofiliyo arsad mtvris nasaxic ki ar darCeniliyo . WuWyi da mtveri mavnebelia janmrTelobisTvis policias ki Tvali eWira . maTiuS mefis seirnobis dros baRSi is xulignebi arSesuliyvnen sul. qvebs rom isvrian xels ikvrevinebian Cxuboben da yuriswamRebad. Rrialeben , maTiuS mefe Cinebulad erToboda CacmiT ubrlod ecva da veravin.
xvdeboda rom mefe iyo azradac aravis mosvlia mefes SeuZlia . Cveulebriv baRSi gaisernoso mis mxleblebsac ubralod ecvaT rom. 5, aravis ecno maTiuS meem orjer Semouara baRs da nebarTva iTxova im. moedanze damjdariyo sadac bavSvebi TamaSobdnen dajda Tu ara maSinve. erTi gogona mivida da hkiTxa , wreobanas TamaSi ar ginda . Cahkida xeli da daiwyes TamaSi , gogonebi aTasnair simReras mRerodnen da wreSi trialebdnen axali. TamaSis dawyebis win ki gogonam isev gauba saubari . da gyavs , ara , mamaSeni vin aris , mama momikvda mefe iyo . gogonas albaT egona masxrobso da siciliT uTxra , mamaCemi rom mefe iyos imxela Tojinas miyidda Wers miswvdeboda .
mefe maTiuSma am laparakSi, gaigo rom gogonas irenka erqva mamamisi saxanZro dacvis kapitani. iyo da gogonas Zalian uyvarda mexanZreebi Turme mexanZreebi xandaxan. cxeniT aseirnebdnen , maTiuSi kidev siamovnebiT darCeboda baRSi magram misi seirnobis. dro Tavdeboda oTx saaTze oc wuTsa da ormocdasam wamze . meored gaseirnebas mouTmenlad eloda magram swored im dRes Zalian. wvimda ufrosebs ki SeeSindaT maTiuSi avad ar gaxdebso da gareT. cxviric ar gaayofines , Semdeg gaseirnebaze maTiuSs aseTi ambavi gadaxda Tavs gogonebi da. maTiuSi isev wreobanas TamaSobdnen ucbad maTTan ramdenime biWi mivida . erTma daiyvira , uyureT uyureT biWi gogoebTan TamaSobs . yvelam sicili atexa , maTiuS mefem maSinRa SeamCnia rom marTla marto TviTon TamaSobda.
gogonebTan , ar girCevnia CvenTan iTamaSo wamodi uTxra viRac biWma . maTiuSma Sexeda , es iyo feleki swored is feleki vis gacnobasac ase natrobda . axla felekma Sexeda cnobismoyvareobiT da rac xma gauwvdeboda ise. iyvira , hei biWebo uyureT rogor hgavs maTiuS mefes . yvelani maTiuSs miaCerdnen maTiuSs Sercxva da maSinve Tavis. mxlebelTan gaiqca magram siCqarisa Tu sircxvilisagan gzaSi waiqca da. muxli gadaityava , minitrTa sabWos pirvelsave sxdomaze gadawyda rom mefisTvis baRSi. gaseirnebis ufleba aRar miecaT yvelafers gavakeTebT rasac mefe. moisurvebs magram Cveulebriv baRSi gasvlis uflebas ki ver mivcemTo . im baRSi uzrdeli bavSvebi dadian mefes xelsa kraven dascinian . ministrTa sabWo ki ver moiTmens rom mefes dascinodnen rameTu mefur. Rirsebas es ar ekadrebao , maTiuSi Zalian daRonda magram ras izamda ijda da baRSi mxiarulad.
gatarebul dros ixsenebda erTxel irenkas natvrac moagonda . netav imxela Tojina myavdes Wers swvdebodeso maTiuSs amaze. fiqri mosvenebas ar aZlevda , me xom mefe var mefe var da brZanebac SemiZlia magram sinamdvileSi . yvelas unda vusmino da davujero mec iseve vswavlob wera kiTxvas . rogorc sxva bavSvebi mec sxva bavSvebiviT unda gamoviwmindo yurebi . 6, movibano kiseri gamovixexo kbilebi gamravlebis tabula mefisTvisac. iseTivea rogoric sxvebisTvis maS rad minda mefoba . maTiuSi ajanyda audienciis dros ufros ministrs ubrZana yvelaze. didi Tojina iyideT da irenkas gaugzavneTo , Tqveno mefuro udidebulesobav inebeT da daiwyo ufrosma. ministrma , maTiuSi imwamsve mixvda amas ra mohyveboda es autaneli kaci didxans. ilaparakebda uamrav gaugebar rames ityoda da bolos da bolos . maTiuSs araferi gamouvidoda sabednierod ucbad gaaxsenda rom. erTxel am ministrma aseve dauwyo raRacis axsna ganmarteba maTiuSis. mamas mefem fexi daabakuna da brZana , me moviTxov sityvaSeubruneblad SeasruloT .
maTiuSmac ase daabakuna fexi da xmamaRla Tqva , batono ministro me moviTxov sityvaSeubruneblad SeasruloT . ufrosma ministrma gaotcebiT SexedamaTiuSs bloknotSi raRac. Caiwera da waibutbuta , Tqveni udidebulesobis moTxovnas gansaxilvelad warvudgen. ministrTa sabWos , aravin icis ra ilaparakes ministrTa sabWos sxdomaze radgan. karCaketilebi TaTbirobdnen es kia rom dadgenileba gamoitanes Tojina. eyidaT vaWrobis ministri or dRes darboda maRaziebSi da yvelaze did. Tojinas eZebda magram Zalian didi Tojina arsad ar iyo vaWrobis. ministrma TaTbirze moiwvia yvela mrewveli erTi fabrikanti Sehpirda . magisTana Tojinas oTx kviraSi gagikeTebT Tu did Tanxas gadamixdiTo . marTlac Tojina gaamzada magram jer Tavisi maRaziis vitrinaSi gamodga. da zed waawera misi mefuri udidebulesobis sasaxlis mommaragebelma es. Tojina gaakeTa irenkasTvis saxanZro dacvis kapitnis gogonasTvis . gazeTebma maSinve im saxanZro razmis suraTi gamoaqveyna suraTSi. saxanZro razmi xanZars aqrobda am suraTTan erTad dabeWdili iyo. irenkasi da Tojinas suraTebic xalxSi ambobdnen maTiuS mefes Zalian. uyvarso xanZris cqera uyvars saxanZro razmi rom dahqriso amis gamo. gazeTSi viRacam werilic gamoaqveyna mzad var sakuTari saxli davwva . Tu saTayvanebel maTiuS mefes ase uyvarso xanZris cqera gogonebis. umravlesobam maTiuSs werili miswera aseTi Tojina Cvenc Zalian. gvindao magram sasaxlis mdivani maTiuSs am werilebs ar ukiTxavda . Turme gabrazebul ufros ministrs ebrZanebina aramc da aramc ar. waukiTxoTo , maRaziis win mTel sam dRes xalxi ar gamoleula idgnen da. aTvalierebdnen mefis saCuqars Tojina vitrinidan mxolod meoTxe dRes. gaitanes policiis prefeqtis TaosnobiT tramvaisa da manqanebis. moZraobas xalxi xels uSliso , dedaqalaqSi didxans Zalian didxans laparakobdnen Tojinasa da.
maTiuSze romelmac aseTi mSvenieri saCuqari gaugzavna irenkas . maTiuSi dilis Svid saaTze dgeboda Tvion ibanda xelpirs TviTon. icvamda da sawolsac TviTonve asworebda ase daawesa maTiuSis papis. mamam mamacma mefem pavle uZlevvelma dabanil Cacmuli maTiuSi erT kovz. Tevzis qonsac dalevda da mere sauzmes Seeqceoda sauzmobisTvis. Teqvsmeti wuTi da ocdaTxuTmeti wami unda ekmara ase sauzmobda. maTiuSis didebuli papa keTili mefe iuliuS qvelmoqmedi amis Semdeg. 7, maTiuSi sefe dabrazSi Sedioda da ministrebs iRebda sefedarbazSi. Rumeli ar idga Turme nu ityviT maTiuSis didedis dedas brZen ana. RvTismosavs bavSvobaSi mxuTriT Tavbru dasxmia kinaRam mowamlula . bednierad gadarCenis aRsaniSnavad dauTqvamT rom xuTas weliwads. sefedarbazSi Rumeli ar daedgaT , maTiuSiSedioda darbazSi samefo taxtze jdeboda da sicivisagan. kbils kbilze aceminebda ministrebi ki dawvrilebiT uyvebodnen ra. xdeboda mis qveyanaSi , didad sasiamovnosa da sasixarulos verafers eubnebodnen amitom. maTiuSi Sewuxebuli usmenda , sagareo saqmeTa ministri uyveboda esa da es saxelmwifo brazobs da. imuqreba ama da am saxelmwifos ki Cvens qveyanasTan megobroba surso . maTiuSi yurs ugdebda da mainc veraferi gaego , samxedro ministri CamouTvlida amdeni cixesimagre daingra amdeni.
zarbazani dazianda amdeni jariskaci gaxdao avad , gzaTa ministri arwmunebda axali orTqmavlebi gvWirdeba aucileblad. unda viyidoTo , ganaTlebis ministri Cioda bavSvebi cudad swavloben skolaSi. igvianeben biWebi Cum Cumad papiross aboleben rveulebidan furclebs. xeveno gogonebs erTi bewo rame swyinT da kapasoben biWebi Cxuboben . qvebs isvrian da minebs amsxvreveno , finansTa ministri ki javrobda fuli aRar aris arc orTqmavlis. yidva minda da arc axali manqanebisa Zalian Zviri Rirso . amis Semdeg maTiuSi baRSi gadioda da SeeZlo mTel erTs saaTs. erbina da eTamaSa magram martoka iyo aba rogor gaerToboda . amitom maTiuSi sixaruliTac ki garboda baRidan rom gakveTilebi. eswavla icoda mecnierebas Tu ar daeufleboda aucileblad. gauWirdeboda mefoba ijda da gulmodgined swavlobda maTiuSma Zalian. male iswavla axveulCaxveuli xelmowera amas garda unda eswavla. franguli da kidev ramdenime ucxo ena rom sxva qveynis mefeebTan maT. enaze elaparaka roca vizitiT estumrebodnen , maTiuSi ufro mondomebiT da ufro ukeTesadac iswavlida SekiTxvebis. micemis ufleba rom hqonoda mere ar ikiTxavT raSekiTxvebi utrialebda. TavSi , jer iyo da imaze fiqrobda SeiZleba Tu ara iseTi gamadidebeli.
SuSis Seqmna tyvia wamali Soridan aafeTqoso aseTi gamadidebeli SucSa. rom gamomagonebina yvela mefes oms gamovucxadebdi brZolis winadRes. ki mtris tyvia wamlis sawyobebs avafeTqebdi da oms me movigebdi imitom . rom Tofiswamali marto me meqnebodao da Tumca patara var mainc. qveynierebis udidesi mefe gavxdebodio maswavlebelma es rom gaigona . kinaRam yba moeRrica mere mxrebiRa aiCeCa magram TqmiT araferi uTqvams . erTxel ki ai ra ikiTxa nuTu adamiani imdens ver moaxerxebs rom. sikvdilis win mama mTel Tavis Wkuas Svils aZlevdeso maTiuSis mama . stefan brZeni Zalian Wkviani kaci iyo magram ra gamovida maTiuSi imave. samefo taxtze zis igive gvirgvini adgas Tavze yvelaferi ki Tavidan. unda iswavlos Tanac arc icis rodisme imdeniveecodineba Tu ara . ramdenic misma mamam icoda es rom moexerxebinaT maSin gvirgvinsa da. taxtTan erTad didi papisagan pavle uZlevelisagan simamaces. miiRebda didedisagan RvTismoSiSobas mamisgan mTel mis codnas . magram am SekiTxvasac ugulisyurod moekidnen , 8, maTiuSi didxans Zalian didxans fiqrobda uCinmaCinis qudzedac nuTu. ar SeiZleba sadme viSovoTo kargi ki iqnebodao davixuravdi uCinmaCinis. quds da sadac momesurveboda yvelgan wavidodi veravinac ver. daminaxavdao dRisiT Tavis tkivils movimizezebdi Cavwvebodi loginSi . erTi kargad gamoviZinebdi Rame ki davixuravdi uCinmaCinis quds da. qalaqSi gavidodi vivlidi sataxto qalaqSi da maRaziis vitrinebsac. davaTvalierebdi TeatrSic Sevidodio , maTiuSi TeatrSi erTxel iyo namyofi maSin dedac cocxali hyavda . mamac Tumca Zalian patra iyo da araferi damaxsovrebia magram is ki. icis rom Teatri moewona , hoda ase uCinmaCinis qudi rom hqonde baRidan sasaxlis ezoSi. gavidoda da feleks gaicnobda sasaxleSic yvela kunWuls daivlida . samzareuloSi Sevidoda naxavda rogor amzadeben saWmels TavlaSic. Seivlida cxenebTan sadac axla Sesvlas ukrZalaven yvelgan Sevidoda . SeiZleba arc ki daijeroT rom mefes amdeni rame hqonda akrZaluli . unda giTxraT mefis karze Zalian mkacri etiketia etiketi imas niSnavs . rom mefeebi sul ai ase da ase iqceodnen da axal mefes ufleba ara aqvs . sxvanairad moiqces Tu sxvanairad moiqca amiT mefuri Rirseba. Seelaxeba amisTana mefisa aRarc SiSi eqnebaT aRarc ridi da. pativiscema imitom rom aseTi saqcieliT igi Seuracxyofs Tavis. winaprebs Tu maincdamainc sxvanairad moqceva swadia aucileblad. cremonmaisters unda daekiTxos ceremonmaisteri Tvalyurs adevnebs. sasaxlis etikets da icis rodis rogor unda moiqces mefe . erTxel ukve giTxari rom maTiuS mefes sauzme unda daemTavrebina. Teqvsmet wuTsa da ocdaTxuTmet wamSi ase sauzmobda maTiuSis papa isic. giTxariT rom sefedarbazSi Rumels ar dgamdnen ase daawesa maTiuSis. didedam dideda karga xania gardaicvala da axla veRar SeekiTxebodnen . Rumelis dadgmis nebs xom ar mogvcemTo , mefes zogjer ra Tqma unda SeuZlia raRac Secvalos magram. yovelTvis erTi gauTavebeli TaTbiri da msjeloba imarTeba xolme ai . rogorc maSin moxda maTiuSisTvis seirnobis ufleba rom unda miecaT . jer ramis Txovna TqviT ra aris da axla imden xans pasuxis molodini . maTiuS mefes edardeba Torem sxva mefeebs ra uWirdao etiketi. didebisTvis iyo Sedgenili maTiuSi ki bavSvi iyo amitom meti gza ar. hqondaT zogierTi raRac unda SeecvalaT magaliTad kargi gemrieli. Rvinis magier maTiuSs uyvarda Tu ar uyvarda mainc Tevzis qoni unda. daelia wera kiTxva kargad rom ar icoda gazeTebs ver kiTxulobda . amitom idga da suraTebs aTvalierebda uCinmaCinis qudi da mamis Wkua. rom hqonoda yvelaferi sxvanairad datrialdeboda ai maSin iqneboda. namdvili mefe axla ki maTiuSi xSirad fiqrobda iqneb jobda . Cveulebriv biWad davbadebuliyavi skolaSi mevlo rveulebidan. furclebi amomexia da qvebi mesrolao , erTxel maTiuSma ifiqra wera rom meswavla feleks werils mivwerdi.
da iqneb masac moewerao maSin ise gamovidoda viTom erTmaneTs. velaparakebiTo , e sdRe iyo da maTiuSi ufro didi muyaiTobiT moekida swavlas mTel. dRes ijda da werda iwerda da iwerda wignebidan moTxrobebsa da. leqsebs neba rom miecaT samefo baRSiac ki ar gavidoda dilidan. saRamomde Tavs ar aiRebda magram amis ufleba ar hqonda sasaxlis. etiketi moiTxovda rom maTiuSi sefedarbaziddan pirdapir baRSi. gasuliyo oci msaxuri gamzadebuli idga karis gasaRebad maTiuSi baRSi. 9, rom ar gasuliyo es oci msaxuri usaqmod darCeboda da Zalian. moiwyenda , zogierTma iqneba Tqvas kidevac karis gaReba ra saqmeao magram amas. marto is Tu ityvis visac sasaxlis etiketisa araferigaegeba me ki. mogaxsenebT rom am msaxurebs Zalian cota Tavisufali dro hqondaT . dildilobiT ocives civ civi abazana unda mieRo mere parikmaxeri. davarcxnida da wver ulvaSs moparsavda tansacmeli iseTi sufTa unda. scmodaT mtvris nasaxic veravis SeemCnia erTxel samasi wlis winaT . hainrix mZvinvaris dros erTi msaxuris tansacmlidan mefis kverTxze. rwyili gadaxta am zarmac da uqnara msaxurs jalaTma Tavi mohkveTa . hofmaisteri ki Zlivs gadaurCa sikvdils im dRidan moyolebuli . msaxuris sisufTaves TviT zedamxedveli adevnebda Tvalyurs . saguldagulod dabanil gakrialebuli msaxurebi Tormetis Svid wuTze. ukve derefanSi idgnen da oris Cvidmet wuTamde icdidnen rom. ceremonmaisters Seemowmebina saTiTaod msaxurebi Zalian frTxilad. unda yofiliyvnen erTi Rilic ki rom darCenodaT Seukvreli eqvsi. wliT patimroba ar ascdebodaT cudi varcnilobisTvis oTxi wlis. katorRuli samuSao elodaT ulazaTo Tavis dakvrisTvis ki ori TviT. patimroba da cariel pursa da wyalze yofna , maTiuSma cota raRac ukve icoda amitom azradac ar mosvlia baRSi. gaseirneobaze uari eTqva Tumca vin icis iqneba istoria rom gadaeqeqaT . iseTi mefec epovaT romelic baRSi sulac ar gadioda ra Tqma unda . maSin albaT maTiuSsac eSveleboda magram samagierod felekTan. werilis dawera aRar dasWirdeboda da weris codnac aRaraferSi. gamoadgeboda , maTiuSi niWieri biWi iyo sakmaod didi nebisyofac hqonda raki Tqva .
erT TveSi feleks werils mivwero imdeni wera da wera erTi Tvis mere. marTlac sxvis dauxmareblad miswera werili , Zvirfaso felek swerda maTiuSi didi xania Tvals gadevnebT ra. mxiarulad TamaSobT ezoSi mec minda TqvenTan TamaSi magram me mefe var. da amis ufleba ara maqvs Sen Zalian momwonxar felek momwere vina xar . minda gicnobde Tu mamaSeni samxedroa iqneb xandaxan samefo baRSi. gamogiSvas xolme , maTiuSi mefe , guli CitiviT ufrTxialebda roca feleki meserTan moixmo da Tavisi. werili gadasca , meore dResac guli mTlianad amovardnaze hqonda pasuxi amgvaradve. rom miiRo , mefev swerda feleki mamaCemi samxedro gaxlavT sasaxlis dacvis. oceulis meTauria me Zalian minda samefo baRSiSemosvla mefev migule. Sens erTgulad mzad var Seni gulisTvis cecxlsa da wyalSi. gadavvarde da sisxlis ukanaskneli wveTic Sen Semogwiro rogorc ki. Cemi daxmareba dagWirdes ra droc unda iyos marto daustvine . pirvelive dastvenaze SenTan viqnebi , feleki , maTiuSma werili yuTSi Cado zemodan wignebi daawyo da maSinve.
stvenis swavla daiwyo Tan Zalian frTxilad ustvenda aravin gamigoso . maTiuSs rom moeTxova feleki baRSi SemouSviTo maSinve gauTavebeli. TaTbirebi gaimarTeboda daiwyebdnen rada da risTviso saidan icis rom. feleki hqvia sad gaicnoo es kidev araferi vaiTu TvalTvali daewyoT. da bolos da bolos mainc ar miecaT neba mere ra eqna ocmeTauris. 10, Svili yofila poruCikisa mainc iyos oficris Svili iqneba SemoeSvaT . amas ki aramc da aramc ar SemouSvebdnen , cotac unda movicado manamde stvenas viswavli gadawyvita. maTiuSma , stvenis swavla ki arc ise advilia roca aravin gyavs rom gaswavlos . magram maTiuSs Zlieri nebisyofa hqonda da stvena iswavla iswavla da. daustvina , maTiuSma mxoldo sacdelad daustvina viswavle Tu arao da. gaocebisagan kinaRam gadairia roca mis win felekigaiWima . aq saidan gaCndi , meserze gadmovZveri , samefo baRSi Jolos buCqebi iyo gabadruli megobrebi swored am.
buCqebSi daimalnen rom moelaparakaT rogor moqceuliyvnen . felek me Zalian ubeduri var rac wera viswavle imis Semdeg yvela. qaRalds me vawer xels es meTvleba saxelmwifos marTvad sinamdvileSi. ki me mxolod imas vakeTeb rasac mibrZaneben sul erTTavad mosawyen da. mosabezrebel saqmes makeTebineben rac saxaliso da sasiamovnoa imas. mikrZalaven , vin bedavs rom Tqvens udidebulesobas an aukrZalos rame an. ubrZanos , ministrebi vidre mamaCemi cocxali iyo mis brZanebas vasrulebdi . aba ra maSin Sen mefuri umaRlesoba taxtis memkvidre iyavi mamaSeni. ki mefuri udidebulesoba da mefe axla , axla aTasjer uares dReSi var ministrebi imdenni arian verc ki. daTvli , samxedroni arian Tu samoqalaqoni , erTia samxedro . danarCenebi samoqalaqoebi arian , ar vici ras niSnavs samoqalaqo .
samoqalaqoebi isini arian vinc arc mundirs icvamen da arc xmals. atareben , ho samoqalaqoebi arian , felekma erTimuWa Jolo Caiyara pirSi da Rrmad Cafiqrda mere. gaubedavad ikiTxa , samefo baRSi alublebi dgas , maTiuSs gaukvirda es ras mekiTxebao magram feleks ise Zalian. endoboda maSinve gamoutyda alubalic gvidgas msxalico da Sehpirda . Sen oRond miTxari ramdeni ginda meserze gadmogawvdi xolmeo . maS ase Cven erTmaneTs xSir xSirad ver SevxvdebiT SeiZleba eWvi. aiRon da TvalTvali dagviwyon Tavi ise unda movaCvenoT viTom. erTmaneTs sulac ar vicnobT werilebi vweroT xolme da galavanze. davdoT werilebTan erTad alubalic SeiZleba daawyoT am saidumlo. korespondencias galavanze rom dadebT Tqveni mefuri udidebulesoba. daustvens me mival da yvelafers waviReb , pasuxs rom moitan Senc daustven gauxarda maTiuSs . mefes ar ustvenen ficxlad Seedava feleki pasuxs rom movitan . me guguliviT daviZaxeb oRond Soridan daviZaxeb gu gus . Zalian kargi kidev rodis moxvla , felekma karga xans ifiqra da bolos uTxra . 11, unebarTvod aq mosvla me ar SemiZlia mamaCemi ocmeTauria da Zalian.
gamWriaxi Tvali aqvs samefo baRis galavanTan miaxloebis nebasac ki ar. maZlevs xSir xSirad mafrTxilebs emand TavSi eSmaki ar Segijdes da. alublisTvis samefo baRSi ar gadaZvreo gaxsovdes Sen rom samefo. baRSi mogatanon da dagiWiron cocxali gadamirCebi cxrapir tyavs. gagaZrobo , maTiuSi Secbunda ra saSinelebaa warmogidgeniaT jer Zlivs iSova. megobari da axla am megobars misi gulisTvis tyavis gaZrobiT. emuqrebodnen aramc da aramc es ukve metismeti iyo . axla ras izam rogor waxval Sin hkiTxa Sewuxebulma maTiuSma . Tqveni udidebulesoba wabrZandes me rogorme movaxerxeb wasvlas . maTiuSma rCeva gonivrulad miiCnia da Jolos buCqidan gamovida . swored droze mogavida Turme mefe rom aRar da aRar Canda ucxoeli. aRmzrdeli SeSfoTebuliyo dadioda da samefo baRis kuTxe kunWulebSi. eZebda , maTiuSsa da feleks ra Tqma unda amis Semdegac isev meseri hyofda . magram axla ukve erTmaneTs icnobdnen da mxarSi edgnen . maTiuSs Tavisi eqimi yovelkvira wonida da zomavda rom gaego rogor. izrdeboda patara mefe sabolood rodis davaJkacdeboda maTiuSic. yovel Sexvedraze oxravda da eqims martoobas SesCioda erTxel. samxedro ministrs isic ki uTxra samxedro saqmis Seswavla mindao . batono ministro iqneb vinme ocmeTauri gegulebaT rom CemTvis. samxedro saqme eswavlebina , ra Tqma unda Tqveni udidebulesobis survili didad saqebaria . magram maincdamainc ocmeTauri ratom ginebebiaT , iqneb ocmeTauris Svilic gamodges gaixara maTiuSma . samxedro ministrma Subli Seikra da mefis survili Caiwera . maTiuSma amoioxra winaswar icoda rasac upasuxebdnen . Tqveni udidebulesobis survils movaxseneb ministrTa sabWos. uaxloes sxdomas , araferi gamova albaT vinme moxuc generals gamomigzavnian da eg.
iqneba , magram yvelaferi sxvanairad datrialda , ministrTa sabWos uaxloes sxdomaze mxolod erT sakiTxs ixilavdnen . maTiuS mefes erTbaSad samma saxelmwifom gamoucxada omi . omi , amis gagonebaze maTiuSs sisxli auCqrolda tyuilad ki ar iyo mamaci. pavle uZlevelis SvilTaSvili , saRamomde icdida icdida meore dResac SuadRemde magram amaod omis. ambavi felekma gaagebina wina werili rom moitana samjer daiZaxa gugu . axla ki barem asjer mainc daiZaxa maTiuSi mixvda rom werilSi. araCveulebrivi ambavi ewera magram aseTi uCveulo Tu iqneboda amas ki. ver moifiqrebda omi ra xania aRar yofila stefan brZens exerxeboda. mezoblebTan keTili ganwyobilebis damyareba marTalia didi megobrebi. ar iyvnen xolme magram omi arc mas autexia vinmesTvais arc sxva . misTvis , cxadia axla mtrebma isargebles rom maTiuSi patar da gamoucdeli. iyo mas ki swored amitom ufro swyuroda daemtkicebina mtrebisTvis . rom isini Secdnen rom patara ki iyo magram Tavisi samSoblos dacvas. mainc SeZlebda , feleki werda , 12, Tqvens udidebulesobas samma saxelmwifom gmoucxada omi mamaCemi.
ityoda xolme rogorc ki omis ambavs gavigeb sixarulisagan erTi. kargad davTvrebio axla swored mis daTrobas velodebi aucileblad. unda SevxvdeT erTmaneTs , da maTiuSi eloda ase egona dResve gamoiZaxebdnen sabWos sagangebo. sxdomaze da rogorc kanonieri mefe saxelmwifos marTvas TviTonve. Seudgeboda im Rames raRac TaTbiri marTlac gaimarTa magram maTiuSi. ar gamouZaxebiaT , meore dRes dRes ki ucxoeli aRmzrdeli ise amecadinebda TiTqos. araferic ar momxdarao , maTiuSi kargad icnobda ssaxlis etikets icoda rom mefes ar. SeSvenoda Wirveuloba sijiute da sibraze miT umetes aseT dros . amitom ar undoda SeebRala mefuri Rirseba erTi eg iyowarbebi Seyara. da Subli SeiWmuxna gakveTilis dros sarkeSi rom Caixeda TavSi. gauelva zedgamoWrili hainrix uswrafesi varo , maTiuSi audienciis saaTs eloda magram ceremonmaisterma rom. gamoacxada audiencia gadadebuliao gafiTrebulma maTiuSma mSvidad da. mtkiced brZana , me moviTxov saswrafod gamouZaxoT samxedro ministrs .
maTiuSma sityva samxedro ise Tqva ceremonmaisteri maSinve mixvda . rom mefem yvelaferi icoda , samxedro ministri sxdomazea . maS mec daveswrebi sxdomas miugo maTiuS mefem da sxdomaTa. darbazisken gaemarTa , Tqveno udidebulesobam inebeT da erT wuTs moicadeT Tqveno. udidebulesobav SemibraleT ase ar SeiZleba yvelaferze pasuxsme vageb . moxuci xmamaRla aqviTinda , maTiuSs Seebrala es moxuci romelmac zedmiwevniT karga dicoda ris. gakeTeba Sehferoda mefes da risa ara ramdenjer msxdaran saRamoobiT. oriveni buxris piras da maTiuSs gulis fancqaliT mousmenia xelmwife. mamisa da dedofali dedis ambavi sasaxlis etiketisa ucxouri. mejlisebisa da sazeimo warmodgenebis ambavi moxuci uyveboda TviT. mefis monawileobiT gamarTul samxedro manevrebzedac . maTiuSs sindisi qenjnida ocmeTauris SvilTan mimlwera didi. danaSauli iyo felekisTvis rom alubalsa da Jolos iparavda es ki. yvelaze metad tanjavda ra Tqma unda baRi mas ekuTvnoda da xilsac. sxvisTvis krefda magram saqme is aris rom Cumad krefda vin icis iqneba. amiT Tavisi didi winaprebis rainduli Rirseba SebRala kidevac . maTiuSi keTili biWi iyo moxucis cremlebma guli ise aCuya kinaRam. axali Secdoma dauSva da sxva SeamCnevina rom aRelda magram droze. gamofxizlda ufro metad Seikra Subli da civad gamoacxada . vicdi aT wuTs , ceremosmaisteri gareT gavarda sasaxleSi erTi ambavi datrialda . saidan gaigo maTiuSma Rrialebda aRelvebuli Sinagan saqmeTa. ministri , ra swadia am Rlaps iyvira cecxlmodebulma ufrosma ministrma .
magram iusticiis ministrma SeniSvna misca , batono Tavmjdomarev oficialur sxdomaze mefis amgvarad. moxseniebas kanoni gikrZalavT kerZo saubarSi rac gnebavT is TqviT . magram Cveni TaTbiri oficialur saxes atarebs batono Tavmjdomarev . fiqriT SegiZliaT mase ifiqroT magram Tqmis ufleba ara gaqvT . 13, TaTbriri Sewyvetilia Tavi imarTla SeSinebulma Tavmjdomarem . adreve unda gamogecxadebinaT rom TaTbirs wyvetdiT Tqven ki ar. gamogicxadebiaT , damaviwyda gTxovT mapatioT , samxedro ministrma saaTs daxeda . batonebo mefem aTi wuTi mogvca oTxi wuTi gavida ise rom nu. vidavebT me samxedro kaci var da mefis brZaneba unda Sevasrsulo . sawyal Tavmjdomares marTlac rom gulis gasaxeTqad hqonda saqme . magidaze erTi furceli edo da zed lurji fanqriT garkveviT ewera . kargi iyos omi , maSin ra advili iyo mamacad moeCvenebina Tavi axla ki Zalian. eZneleba am daufiqrebel sitvaze pasuxi agos ho da ho mefem rom. hkiTxos maSin ase rartom dawereo ra unda upasuxos yvelafris mizezi. xom is iyo rom moxuci mefis gardacvalebis Semdeg maTiuSis gamefeba. ar surda , es icoda yvela ministrma da cota ar iyos uxarodaT kidevac kargad.
daemarTao ufrosi ministri Zalian sZuldaT aqaoda ufrosi ministri. varo yvelas mbrZaneblobda saSinlad amayad eWira Tavi ca qudad ar. miaCnda dedamiwa qalamnad , arc erTi ministri xmas ar iRebda yvela TavisTvis fiqrobda rogor. moviqce rom aseTi didi ambis dafarvisTvis mefis risxva me ar. damatydeso , erTi wuTi dagvrCa Tqva samxedro ministrma Rili Seibnia . ordenebi Seiswora ulavaSi gadaigrixa magididan revolveri aiRo da. erTi wuTis Semdeg ukve mefis win idga gaWimuli , maS omi iwyeba wynarad hkiTxa maTiuSma . diax Tqveno udidebulesobav , maTiuSs gulze moeSva marTali rom giTxraT es aTi wuTi maTiuSma. did mRelvarebaSi gaatara sul imas fiqrobda xom SeiZleba felekma. ise momwera iqneba tyuilia iqneba gamexumrao , samxdro ministris mokle pasuxma yovlegvari eWvi gaufanta omi.
marTla iwyeboda Tanac didi omi da mas ki aravin arafers eubneboda . albaT uimisod undodaT daewyoT maTiuSma ki mainc gaigo es saidumlo . ise gaigo veravin verafers miuxvda , erTi saaTis Semdeg biWebi mTeli xmiT gahyvirodnen . axali ambavi ministrTa kabinetis krizisi , es imas niSnavda rom ministrebi erTmaneTs waeCxubnen . ministrTa kabinetis krizisi ai aseTi iyo Tavmjdomares Zalian. SeuracxyofiliviT eWira Tavi da ufros ministrobaze uars ambobda . gzaTa ministri acxadebda orTqmavlebi sakmao raodenobiT ara maqvs da. jaris gadayvan gadmoyvana ar SemiZliao ganaTlebis ministrma Tqva . maswavleblebi albaT omSi wavlen da skolebSi bavSvebi sul. mouTaveben xels SuSebsa da merxebs amitom ministroba arc me mindao . oTx saaTze sagangebo TaTbiri dainiSna , maTiuS mefem isargebla am areul dareulobiT samefo baRSi gaipara. da orjer zedized daustvina magram feleki ar gamoCenila . vis vTxovo rCeva am gaWirvebaSi ra vqna Tavs imtvrevda fiqriT . radgan karga grZnobda rom didi pasuxismgebloba ekisreboda magram. 14, pasuxi ver ipova da saowarkveTilebisagan atirda itira itira da. bolos aryis xis jirkze dayrdnobils CaeZina , CaeZina da sizmarSi Tavisi mama naxa samefo taxtze ijda mis win.
ministrebi idgnen gaWimulebi uecrad sefedarbazSi saaTma ise dareka . eklesiis zari gegonebodaT swored im saaTma dareka sabolood am. oTxasi wlis winaT rom momarTes darekvisTanave darbazSi Semovida. ceremonmaisteri mis ukan oci msaxuri modioda da oqros kubo mohqonda . mefe samefo taxtidan adga da kuboSi Cawva ceremonmaisterma gvirgvini. moxada da maTiuSs daadga Tavze maTiuSs undoda samefo taxtze. damjdariyo magram gaixeda da ras xedavs isev mamamisi zis am taxtze . oRond axla aRar gvirgvini adgas Tavze da Tanac iseTi ucnauria . TiTqos is ki ar aris misi aCrdiliao mamam maTiuSs uTxra . Svilo ceremonmaisterma Sen Cemi gvirgvini mogca me ki Cems Wkuas. gaZlev , da mefis aCrdilma Tavi moiZro maTiuSs guli aufrialda netav axla. ra moxdebao magram am dros viRacam mxarze xeli daado da gamoaRviZa . Tqveno udidebulesobav male oTxi saaTi Sesruldeba . maTiSi mSvenier gunebaze adga loginidan roca dgeboda maSinac ar. iyo xolme ase yoCaRad ra icoda maTiuSma rom bevrjer Zalian bevrjer. mouwevda balaxze cis qveS Ramis gaTeva maSin ra icoda rom karga xniT. gamoemSvidobeboda Tavis samefo sarecels , ceremonmaisterma gvirgvini miarTva . zustad oTx saaTze sxdomaTa darabzSi mefe maTiuSma zari daawkaruna. da brZana , batonebo TaTbriri iwyeba , sityvas viTxov maSinve miageba ufrosma ministrma da grZelze. grZeli sityva Tqva ambobda muSaoba aRar SemiZliao didad vwuxvar . rom mefes aseT dros vtoveb magram avadmyofobis gamo iZulebuli var . wavideo , danarCenma oTxma ministrmac igive Tqva , maTiuSi ar SeSinebula Zalian mSvidad uTxra ministrebs . es yvelaferi kargia magram axla omia avadmyofobis da daRlis dro. ara gvaqvs batono ufroso ministro Tqven saxelmwifo saqmeebi iciT . maSasadame Tqvens adgilas unda darCeT oms rom movigebT maSin. movilaparakoT yvelaferze , gazeTebSi ukve ewera rom me mivdivar .
axla ki daweren rom Tqven rCebiT aseTia Cemi Txovna . mefe maTiuSs undoda eTxova ase vbrZanebo magram etyoba mamis Wkuam. urCia aseT dros sityva brZaneba TxovniT Secvala , batonebo Cven unda davicvaT Cveni mamuli Cven unda davicvaT Cveni. Rirseba , ese igi Tqveni udidebulesoba sam saxelmwifos SebrZoleba ikiTxa. samxedro ministrma , maS rogor gindaT batono ministro zavi SvTavazo me xom pavle. uZlevelis SvilTaSvili var , ministrebs moewonaT mefis sityva ufrosi ministri ki mTlad dadna. sixarulisagan rom mefe ministrad darCenas sTxovda yasidad cota xans. kidev gajiutda magram bolos da bolos dasTanxmda , TaTbiri didxans gagrZelda roca damTavrda biWebi quCebs moednen.

Related Books