II IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2014 GODINU

Ii Izmjene I Dopune Prora Una Za 2014 Godinu-PDF Download

  • Date:21 May 2020
  • Views:8
  • Downloads:0
  • Pages:20
  • Size:1.33 MB

Share Pdf : Ii Izmjene I Dopune Prora Una Za 2014 Godinu

Download and Preview : Ii Izmjene I Dopune Prora Una Za 2014 Godinu


Report CopyRight/DMCA Form For : Ii Izmjene I Dopune Prora Una Za 2014 Godinu


Description:

KONTA VRSTA PRIHODA RASHODA PLANIRANO IZNOS NOVI IZNOS A RA UN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 32 348 419 00 14 602 977 00 45 14 17 745 442 00 61 Prihodi od poreza 4 636 620 00 505 080 00 10 89 5 141 700 00 611 Porez i prirez na dohodak 2 687 620 00 33 920 00 1 26 2 653 700 00 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samost 2 105 700 00 0 00 0 00 2 105

Transcription:

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog, 6111 rada i drugih samost 581 920 00 33 920 00 5 83 548 000 00. 613 Porezi na imovinu 1 499 000 00 470 000 00 31 35 1 969 000 00. 6131 Porez na ku e za odmor 535 000 00 50 000 00 9 35 585 000 00. 6134 Porez na promet nekretnina 964 000 00 420 000 00 43 57 1 384 000 00. 614 Porezi na robu i usluge 450 000 00 69 000 00 15 33 519 000 00. Porez na potro nju alkoholnih i, 6142 bezalkoholnih pi a 280 000 00 69 000 00 24 64 349 000 00. 6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 170 000 00 0 00 0 00 170 000 00. Pomo i iz inozemstva darovnice i od, 63 subjekata unutar op eg prora una 23 098 575 00 15 824 789 00 68 51 7 273 786 00. 633 Pomo i iz prora una 9 398 950 00 4 134 401 00 43 99 5 264 549 00. 6331 Teku e pomo i iz upanijskih prora una 394 950 00 18 552 00 4 70 376 398 00. 6331 Teku e pomo i iz dr avnog prora una 0 00 0 00 0 00 0 00. 6331 Teku e pomo i iz gradskih prora una 20 000 00 20 000 00 100 00 0 00. Kapitalne pomo i iz dr avnog prora una, 6332 NOG IGRAL 7 342 000 00 3 367 849 00 45 87 3 974 151 00. 6332 Kapitalne pomo i iz up prora una 1 642 000 00 728 000 00 44 34 914 000 00. Pomo i od ostalih subjekata unutar op eg, 634 prora una 13 699 625 00 11 690 388 00 85 33 2 009 237 00.
Teku e pomo i od ostalih izvanprora unskih, 6341 korisnika dr avnog prora una 38 400 00 1 518 00 3 95 36 882 00. Kapitalne pomo i od ostalih, 6342 izvanprora unskih korisnika dr avno 13 661 225 00 11 688 870 00 85 56 1 972 355 00. 64 Prihodi od imovine 2 093 264 00 140 300 00 6 70 2 233 564 00. 641 Prihodi od financijske imovine 328 800 00 83 000 00 25 24 411 800 00. 6413 Kamate na depozite po vi enju 4 000 00 1 000 00 25 00 3 000 00. 6413 Kamate na oro ena sredstva 0 00 34 000 00 0 00 34 000 00. 6414 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 24 800 00 0 00 0 00 24 800 00. Prihodi iz dobiti trgova kih dru tava u, 6417 javnom sektoru 300 000 00 50 000 00 16 67 350 000 00. 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1 764 464 00 57 300 00 3 25 1 821 764 00. NAKNADA ZA KOCESIJU NA POMORSKOM,6421 DOBRU 80 000 00 40 000 00 50 00 120 000 00. Naknada za upotrebu pom dobra, 6421 koncesijska odobrenja 50 000 00 5 000 00 10 00 45 000 00.
6422 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 10 864 00 0 00 0 00 10 864 00. 6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 1 000 000 00 49 000 00 4 90 951 000 00. 6422 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja 600 00 0 00 0 00 600 00. Ostali prihodi od zakupa i iznaj imovine,6422 J POV 580 000 00 52 000 00 8 97 632 000 00. 6422 PRIHOD OD ZAKUPA DR POLJ ZEMLJI TA 20 000 00 8 000 00 40 00 12 000 00. 6423 SPOMENI KA RENTA 6 000 00 0 00 0 00 6 000 00, 6423 Maknada za promjenu namjene polj zemlje 2 000 00 300 00 15 00 2 300 00. Naknada za PROMETOVANJE unutar zone, 6429 prometovanja 15 000 00 27 000 00 180 00 42 000 00. Prihodi od upravnih i administrativnih,pristojbi pristojbi po posebnim propisima i. 65 naknada 2 453 460 00 116 800 00 4 76 2 336 660 00. 651 Upravne i administrativne pristojbe 200 000 00 11 000 00 5 50 189 000 00. 6513 Prihod od prodaje dr avnih biljega 75 000 00 25 000 00 33 33 50 000 00. 6514 Boravi ne pristojbe 125 000 00 14 000 00 11 20 139 000 00. 652 Prihodi po posebnim propisima 105 000 00 61 500 00 58 57 166 500 00. 6522 Vodni doprinos 5 000 00 7 500 00 150 00 12 500 00. Prihodi na temelju refundacija rashoda iz, 6526 predhodnih godina 100 000 00 54 000 00 54 00 154 000 00.
653 Komunalni doprinosi i naknade 2 148 460 00 167 300 00 7 79 1 981 160 00. 6531 Komunalni doprinosi 577 300 00 72 700 00 12 59 650 000 00. Naknada za legalizaziju nezakonito, 6531 izgra enih objekata 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 6532 Komunalne naknade 1 521 160 00 240 000 00 15 78 1 281 160 00. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te, 66 pru enih usluga i prihodi od donacija 3 500 00 200 000 00 5 714 29 203 500 00. Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan, 663 op e dr ave 3 500 00 200 000 00 5 714 29 203 500 00. 6631 Teku e donacije od trgova kih dru tava 0 00 200 000 00 0 00 200 000 00. 6631 Teku e donacije od fizi kih osoba 3 500 00 0 00 0 00 3 500 00. 67 Prihodi iz prora una 0 00 497 432 00 0 00 497 432 00. Prihodi iz prora una za financiranje redovne, 671 djelatnosti korisnika prora una 0 00 497 432 00 0 00 497 432 00. Prihodi iz prora una pror koris za fin, 6712 rashoda za nabavu nefin imovine 0 00 497 432 00 0 00 497 432 00.
68 Kazne upravne mjere i ostali prihodi 63 000 00 4 200 00 6 67 58 800 00. 681 Kazne i upravne mjere 10 000 00 7 500 00 75 00 2 500 00. 6819 Ostale nespomenute kazne 10 000 00 7 500 00 75 00 2 500 00. 683 Ostali prihodi 53 000 00 3 300 00 6 23 56 300 00. 6831 Ostali prihodi 50 000 00 6 000 00 12 00 56 000 00. 6831 Prihodi postave plo ica ku nih brojeva 3 000 00 2 700 00 90 00 300 00. 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5 857 850 00 2 264 436 00 38 66 3 593 414 00. Prihodi od prodaje neproizvedene, 71 dugotrajne imovine 5 830 850 00 2 264 436 00 38 84 3 566 414 00. Prihodi od prodaje materijalne imovine, 711 prirodnih bogatstava 5 830 850 00 2 264 436 00 38 84 3 566 414 00. 7111 Gra evinsko zemlji te 5 830 850 00 2 264 436 00 38 84 3 566 414 00. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne,72 imovine 27 000 00 0 00 0 00 27 000 00. 721 Prihodi od prodaje gra evinskih objekata 27 000 00 0 00 0 00 27 000 00. 7211 Ostali stambeni objekti 27 000 00 0 00 0 00 27 000 00. 3 Rashodi poslovanja 12 433 474 00 2 707 514 00 21 78 9 725 960 00. 31 Rashodi za zaposlene 2 049 784 00 236 467 00 11 54 1 813 317 00. 311 Pla e Bruto 1 723 199 00 226 853 00 13 16 1 496 346 00. 3111 Pla e za zaposlene 1 022 394 00 61 050 00 5 97 961 344 00. 3111 Pla e za zaposlene 563 346 00 135 766 00 24 10 427 580 00. 3111 Pla e za zaposlene 115 459 00 19 037 00 16 49 96 422 00. 3113 Pla e za prekovremeni rad 22 000 00 11 000 00 50 00 11 000 00. 312 Ostali rashodi za zaposlene 68 000 00 500 00 0 74 68 500 00. 3121 Bonus za uspje an rad 10 000 00 0 00 0 00 10 000 00. 3121 Nagrade 25 000 00 0 00 0 00 25 000 00,3121 Darovi 4 000 00 500 00 12 50 4 500 00. 3121 Nagrade 22 500 00 0 00 0 00 22 500 00,3121 Nagrade 6 500 00 0 00 0 00 6 500 00.
313 Doprinosi na pla e 258 585 00 10 114 00 3 91 248 471 00. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 132 912 00 6 800 00 5 12 139 712 00. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5 112 00 303 00 5 93 4 809 00. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 73 235 00 11 302 00 15 43 61 933 00. Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, 3132 za tite zdravlja na 2 817 00 679 00 24 10 2 138 00. 3132 Doprinosi za zapo ljavanje 9 577 00 2 306 00 24 08 7 271 00. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15 010 00 901 00 6 00 14 109 00. Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, 3132 za tite zdravlja na 578 00 89 00 15 40 489 00. 3132 Ostali doprinosi 1 963 00 302 00 15 38 1 661 00. 3133 Doprinosi za zapo ljavanje 17 381 00 1 032 00 5 94 16 349 00. 32 Materijalni rashodi 7 573 840 00 2 201 347 00 29 07 5 372 493 00. 321 Naknade tro kova zaposlenima 76 600 00 3 869 00 5 05 72 731 00. 3211 Dnevnice za slu beni put u zemlji 16 000 00 0 00 0 00 16 000 00. Naknade za smje taj na slu benom putu u,3211 zemlji 22 000 00 3 000 00 13 64 25 000 00. Naknade za prijevoz na slu benom putu u,3211 zemlji 11 000 00 2 000 00 18 18 9 000 00. 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 13 000 00 2 000 00 15 38 11 000 00. 3213 Seminari savjetovanja i simpoziji 3 500 00 0 00 0 00 3 500 00. 3213 Te ajevi i stru ni ispiti 4 000 00 0 00 0 00 4 000 00. 3213 Te ajevi i stru ni ispiti 3 100 00 3 100 00 100 00 0 00. Naknada za kori tenje privatnog automobila, 3214 u slu bene svrhe 4 000 00 231 00 5 78 4 231 00.
322 Rashodi za materijal i energiju 625 500 00 458 722 00 73 34 1 084 222 00. 3221 Uredski materijal 52 000 00 6 000 00 11 54 46 000 00. Literatura publikacije asopisi glasila,3221 knjige i ostalo 7 000 00 0 00 0 00 7 000 00. 3221 Materijal i sredstva za i enje i odr avanje 3 500 00 4 000 00 114 29 7 500 00. Ostali materijal za potrebe redovnog,3221 poslovanja 0 00 20 135 00 0 00 20 135 00. 3223 Elektri na energija 280 000 00 0 00 0 00 280 000 00. 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 1 000 00 900 00 90 00 100 00. 3223 Elektri na energija javna rasvjeta 200 000 00 0 00 0 00 200 000 00. Ostali materijal i dijelovi za teku e i, 3224 investicijsko odr avanj 10 000 00 0 00 0 00 10 000 00. Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko, 3224 odr avanje postr 40 000 00 20 000 00 50 00 20 000 00. 3225 Sitni inventar 25 000 00 2 000 00 8 00 23 000 00. 3225 Sitan inventar oprema 0 00 470 487 00 0 00 470 487 00. 3227 Slu bena radna i za titna odje a i obu a 7 000 00 7 000 00 100 00 0 00. 323 Rashodi za usluge 6 187 360 00 2 661 000 00 43 01 3 526 360 00. 3231 Usluge telefona telefaksa 38 000 00 3 000 00 7 89 41 000 00. 3231 Po tarina pisma tiskanice i sl 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 3231 Rent a car i taxi prijevoz 10 000 00 8 000 00 80 00 2 000 00. 3231 Usluge interneta 4 800 00 0 00 0 00 4 800 00,Usluge teku eg i investicijskog odr avanja.
3232 gra evinskih objekat 430 000 00 360 000 00 83 72 70 000 00. Ostale usluge teku eg i investicijskog,3232 odr avanja 4 500 00 700 00 15 56 5 200 00. Ostale usluge teku eg i investicijskog,3232 odr avanja 12 000 00 0 00 0 00 12 000 00. Usluge teku eg i investicijskog odr avanja, 3232 gra evinskih objekat 6 000 00 0 00 0 00 6 000 00. Usluge teku eg i invest odr gra objekat, 3232 HRV DOM 1 500 000 00 1 500 000 00 100 00 0 00. Usluge teku eg i investicijskog odr avanja, 3232 postrojenja i opreme 30 000 00 0 00 0 00 30 000 00.
Usluge teku eg i investicijskog odr avanja j, 3232 povr ina 340 000 00 160 000 00 47 06 500 000 00. 3232 Usluge odr avanja nerazvrstanih cesta 300 000 00 300 000 00 100 00 600 000 00. Usluge teku eg i investicijskog odr avanja, 3232 gra evinskih objekata 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. 3232 Odr avanje i ure enje poljskih puteva 200 000 00 0 00 0 00 200 000 00. Ostale usluge teku eg i investicijskog, 3232 odr avanja OBOR VODA 321 160 00 0 00 0 00 321 160 00. Usluge teku eg i investicijskog odr avanja, 3232 postrojenja i opreme 23 000 00 0 00 0 00 23 000 00. Usluge teku eg i investicijskog odr avanja, 3232 gra evinskih objekata 250 000 00 250 000 00 100 00 0 00.
Usluge teku eg i investicijskog odr avanja, 3232 gra evinskih objekata 800 000 00 800 000 00 100 00 0 00. Usluge teku eg i investicijskog odr avanja, 3232 gra evinskih objekata 200 000 00 200 000 00 100 00 0 00. 3233 Ostale usluge promid be i informiranja 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. 3233 Tisak 6 500 00 0 00 0 00 6 500 00, 3234 Opskrba vodom 50 000 00 10 000 00 20 00 40 000 00. 3234 Izno enje i odvoz sme a 4 000 00 2 700 00 67 50 6 700 00. 3234 Usluge i enja pranja i sli no 550 000 00 0 00 0 00 550 000 00. 3234 Ostale komunalne usluge i pla a 138 400 00 0 00 0 00 138 400 00. Ostale usluge teku eg i invest odr avanja, 3234 pom dobra 120 000 00 41 000 00 34 17 161 000 00. Dimnja arske i ekolo ke usluge san divljih,3234 deponija 30 000 00 15 000 00 50 00 15 000 00.
3234 Deratizacija i dezinsekcija 90 000 00 0 00 0 00 90 000 00. 3234 Pri uva 40 000 00 0 00 0 00 40 000 00, 3234 Dimnja arske i ekolo ke usluge 0 00 5 000 00 0 00 5 000 00. 3236 Veterinarske usluge 25 000 00 24 400 00 97 60 600 00. 3237 Autorski honorari 23 000 00 12 000 00 52 17 35 000 00. 3237 Ugovori o djelu 30 000 00 0 00 0 00 30 000 00. 3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 240 000 00 48 000 00 20 00 288 000 00. 3237 Geodetsko katastarske usluge 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 3237 Ostale intelektualne usluge LAG I EU fond 46 000 00 0 00 0 00 46 000 00. 3238 Usluge a uriranja ra unalnih baza 33 000 00 12 000 00 36 36 45 000 00. 3238 Ostale ra unalne usluge 12 000 00 0 00 0 00 12 000 00. 3239 Ostale nespomenute usluge 80 000 00 18 000 00 22 50 62 000 00. 3239 Energetsko certificiranje zgrada 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 684 380 00 4 800 00 0 70 689 180 00. Naknade lanovima predstavni kih i izvr nih, 3291 tijela i upravnih v 70 000 00 0 00 0 00 70 000 00. 3291 Naknade lanovima povjerenstava 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. 3293 Reprezentacija 150 000 00 70 000 00 46 67 80 000 00. 3293 Pokloni 3 000 00 4 500 00 150 00 7 500 00, 3293 Razna pi a gradska uprava 4 000 00 0 00 0 00 4 000 00. 3293 Repezentacija ostale manifestacije 36 000 00 105 000 00 291 67 141 000 00. 3294 Tuzemne lanarine udruga gradova i op ina 4 200 00 0 00 0 00 4 200 00. 3295 Sudske pristojbe 5 000 00 12 000 00 240 00 17 000 00. 3295 Javnobilje ni ke pristojbe 14 500 00 0 00 0 00 14 500 00. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125 000 00 0 00 0 00 125 000 00. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150 000 00 40 000 00 26 67 110 000 00. Ostali nespomenuti ras poslovanja za tita i,3299 spa avanje 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12 000 00 0 00 0 00 12 000 00. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22 000 00 7 700 00 35 00 14 300 00. Rashodi protokola vijenci cvije e svije e i,3299 sli no 5 000 00 1 000 00 20 00 6 000 00.
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13 680 00 0 00 0 00 13 680 00. 34 Financijski rashodi 17 000 00 950 00 5 59 16 050 00. 343 Ostali financijski rashodi 17 000 00 950 00 5 59 16 050 00. 3431 Usluge platnog prometa 15 000 00 1 000 00 6 67 16 000 00. 3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 2 000 00 1 950 00 97 50 50 00. 35 Subvencije 330 000 00 265 800 00 80 55 64 200 00. Subvencije trgova kim dru tvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan. 352 javnog sektora 330 000 00 265 800 00 80 55 64 200 00. Subvencije trgova kim dru tvima izvan, 3522 javnog sektora VERN 200 000 00 200 000 00 100 00 0 00. 3523 Subvencije poljoprivrednicima 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00. 3523 Subvencije poljoprivrednicima 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00. Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e,36 dr ave 0 00 0 00 0 00 0 00. 363 Pomo i unutar op eg prora una 0 00 0 00 0 00 0 00. 3631 Teku e pomo i gradskim prora unima 0 00 0 00 0 00 0 00. Naknade gra anima i ku anstvima na, 37 temelju osiguranja i druge naknade 614 850 00 30 650 00 4 98 584 200 00. Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz, 372 prora una 614 850 00 30 650 00 4 98 584 200 00.
3721 Pomo obiteljima i ku anstvima 150 000 00 25 000 00 16 67 125 000 00. 3721 Pomo osobama s invaliditetom 2 000 00 2 000 00 100 00 0 00. 3721 Stipendije i kolarine 197 500 00 3 000 00 1 52 200 500 00. 3721 Ostale naknade iz prora una u novcu 190 400 00 3 000 00 1 58 193 400 00. 3721 Ostale naknade iz prora una u novcu 19 950 00 6 650 00 33 33 13 300 00. 3722 Ostale naknade iz prora una u naravi 50 000 00 3 000 00 6 00 47 000 00. 3722 Pomo i njega u ku i 5 000 00 0 00 0 00 5 000 00. 38 Ostali rashodi 1 848 000 00 27 700 00 1 50 1 875 700 00. 381 Teku e donacije 818 000 00 25 000 00 3 06 843 000 00. 3811 Ostale teku e donacije 58 000 00 55 000 00 94 83 113 000 00. 3811 Teku e donacije sportskim dru tvima 200 000 00 35 000 00 17 50 165 000 00. 3811 Teku e donacije vjerskim zajednicama 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. 3811 Teku e donacije kulturnim dru tvima 200 000 00 5 000 00 2 50 205 000 00. 3811 Teku e donacije udrugama DVD VIS 340 000 00 0 00 0 00 340 000 00. 383 Kazne penali i naknade tete 200 000 00 200 000 00 100 00 400 000 00. Ostale naknade teta pravnim i fizi kim, 3831 osobama 200 000 00 200 000 00 100 00 400 000 00. 386 Kapitalne pomo i 830 000 00 197 300 00 23 77 632 700 00. 3861 Potpora trg dru tvu za sanaciju obale 200 000 00 432 700 00 216 35 632 700 00. Kapitalne pomo i trgova kim dru tvima u, 3861 javnom sektoru 150 000 00 150 000 00 100 00 0 00. Kapitelne pomo i trg dru tvima u javnom,3861 sektoru 50 000 00 50 000 00 100 00 0 00. Kapitalne pomo i trgova kim dru tvima u, 3861 javnom sektoru 200 000 00 200 000 00 100 00 0 00. Kapitalne pomo i trgova kim dru tvima u, 3861 javnom sektoru 200 000 00 200 000 00 100 00 0 00.
Kapitalne pomo i trgova kim sru tvima izvan, 3862 javnog sektora 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25 579 270 00 14 231 899 00 55 64 11 347 371 00. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne, 42 imovine 25 479 270 00 14 190 899 00 55 70 11 288 371 00. 421 Gra evinski objekti 20 926 250 00 12 683 241 00 60 61 8 243 009 00. 4211 Ostali stambeni objekti 0 00 0 00 0 00 0 00, 4211 Ostali stambeni objekti POS 0 00 18 300 00 0 00 18 300 00. 4212 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 0 00 0 00 0 00 0 00. 4212 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 0 00 0 00 0 00 0 00. 4212 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 250 000 00 250 000 00 100 00 0 00. Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija, 4212 fakulteti kole vrti i i sli no 2 530 000 00 353 457 00 13 97 2 176 543 00. Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija, 4212 fakulteti kole 4 000 000 00 25 849 00 0 65 3 974 151 00.
4213 Ceste nerazvrstane Welington 2 493 000 00 2 493 000 00 100 00 0 00. 4213 Cesta nerazvrstana Welington 277 000 00 190 750 00 68 86 86 250 00. 4213 Ceste nerazvrstane Rukavac 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4213 Cesta nerazvrstana Rukavac 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 4 200 000 00 4 200 000 00 100 00 0 00. 4214 Javna rasvjeta 357 300 00 852 700 00 238 65 1 210 000 00. 4214 Javna rasvjeta 613 950 00 175 260 00 28 55 438 690 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 2 700 000 00 2 569 500 00 95 17 130 500 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 400 000 00 400 000 00 100 00 0 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 75 000 00 75 00 25 000 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4214 Izgradnja sekundarnog kanal sustav Valica 0 00 0 00 0 00 0 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 900 000 00 900 000 00 100 00 0 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4214 Obalni pojas Prirovo 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 5 000 00 7 500 00 150 00 12 500 00. 4214 Plinovod vodovod kanalizacija 300 000 00 183 000 00 61 00 117 000 00. 4214 Vodoopskrbni sustav Ro a i Parja 0 00 0 00 0 00 0 00. 4214 Vodoopskrbni sustav Ro a i Parja 0 00 43 000 00 0 00 43 000 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 300 000 00 291 925 00 97 31 8 075 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 400 000 00 400 000 00 100 00 0 00. 4214 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 97 000 00 97 00 3 000 00. Ostali nespomenuti gra evinski objekti, 4214 KANAL ROGA I PARJA 300 000 00 300 000 00 100 00 0 00. 422 Postrojenja i oprema 2 088 545 00 632 807 00 30 30 1 455 738 00. 4221 Ra unala i ra unalna oprema 25 000 00 15 000 00 60 00 10 000 00. 4221 Uredski namje taj 778 920 00 586 357 00 75 28 192 563 00. 4222 Ostala komunikacijska oprema 24 000 00 24 000 00 100 00 0 00. 4222 Ostala komunikacijska oprema 26 000 00 25 000 00 96 15 51 000 00. 4223 Rashladni ure aji klima ure aji 10 000 00 10 000 00 100 00 0 00. Oprema za protupo arnu za titu osim,4223 vozila 20 000 00 3 450 00 17 25 16 550 00. 4226 Glazbeni instrumenti i oprema 0 00 0 00 0 00 0 00. 4227 Ure aji fotokopirni aparat 15 000 00 15 000 00 100 00 0 00. 4227 Oprema svetl panoi i sl 4 000 00 4 000 00 100 00 0 00. 4227 Oprema podzemni kontejneri 556 875 00 0 00 0 00 556 875 00. 4227 Oprema podzemni kontejneri 628 750 00 0 00 0 00 628 750 00. 423 Prijevozna sredstva 1 252 500 00 24 717 00 1 97 1 277 217 00. 4231 Kamioni komun vozilo 353 400 00 0 00 0 00 353 400 00. 4231 Kamioni komun vozila 259 100 00 14 853 00 5 73 273 953 00. 4231 Ostala prijevozna sredstva istilica 384 000 00 135 890 00 35 39 519 890 00. 4231 Ostala prijevozna sredstva istilica 256 000 00 126 026 00 49 23 129 974 00. Knjige umjetni ka djela i ostalae izlo bene,424 vrijednosti 15 000 00 432 00 2 88 15 432 00. 4241 Knjige 15 000 00 432 00 2 88 15 432 00, 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1 196 975 00 900 000 00 75 19 296 975 00. 4262 Ulaganja u ra unalne programe 66 975 00 0 00 0 00 66 975 00. 4263 Strategija razvoja Grada Visa 180 000 00 0 00 0 00 180 000 00. 4263 Ostala nematerijalna imovina 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 4263 Ostala nematerijalna imovina 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4263 Ostala nematerijalna imovina 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4263 Ostala nematerijalna imovina 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Dokumenti prostornog ure enja prostorni, 4263 planovi i ostalo 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00.
Dokumenti prostornog ure enja prostorni, 4263 planovi i ostalo 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. Dokumenti prost ure enja UPU za predio,4263 e ka vila 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. Dokumenti prostornog ure enja prostorni, 4263 planovi i ostalo 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. Dokumenti prostornog ure enja prostorni, 4263 planovi i ostalo 150 000 00 150 000 00 100 00 0 00. Dokumenti prostornog ure enja prostorni, 4263 planovi i ostalo 50 000 00 50 000 00 100 00 0 00.
4263 Projektna dokumentacija 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. 4263 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. Dokumenti prostornog ure enja prostorni, 4263 planovi i ostalo 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Rashodi za dodatna ulaganja na, 45 nefinancijskoj imovini 100 000 00 41 000 00 41 00 59 000 00. Dodatna ulaganja na gra evinskim, 451 objektima 20 000 00 39 000 00 195 00 59 000 00. 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 20 000 00 13 500 00 67 50 6 500 00. Rekonstrukcija i prenamjena dr zgrade u sr,4511 kolu 0 00 52 500 00 0 00 52 500 00. Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku,454 imovinu 80 000 00 80 000 00 100 00 0 00.
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku,4541 imovinu 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku,4541 imovinu 20 000 00 20 000 00 100 00 0 00. BROJ PROMJENA, KONTA VRSTA PRIHODA RASHODA PLANIRANO IZNOS NOVI IZNOS. B RA UN ZADU IVANJA FINANCIRANJA,Izdaci za financijsku imovinu i otplate. 5 zajmova 200 000 00 72 000 00 36 00 272 000 00,Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita.
54 i zajmova 200 000 00 72 000 00 36 00 272 000 00. Otplata glavnice primljenih zajmova i,kredita od kreditnih i ostalih financijskih. 542 institucija u jav 200 000 00 72 000 00 36 00 272 000 00. 5422 Povrat kredita glvnica 200 000 00 72 000 00 36 00 272 000 00. C RASPOLO IVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA VI AK PRIHODA I REZERVIRANJA. 9 Vlastiti izvori 6 475 00 0 00 0 00 6 475 00, 92 Rezultat poslovanja 6 475 00 0 00 0 00 6 475 00. 922 Vi ak manjak prihoda 6 475 00 0 00 0 00 6 475 00. 9221 Vi ak prihoda poslovanja 6 475 00 0 00 0 00 6 475 00. OIB 76486299480,II IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2014 GODINU. posebni dio,BROJ PROMJENA, POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS NOVI IZNOS. UKUPNO PRIHODI, PRIMICI 38 212 744 00 16 867 413 00 44 14 21 345 331 00.
RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 38 212 744 00 16 867 413 00 44 14 21 345 331 00. 9 Vlastiti izvori 6 475 00 0 00 0 00 6 475 00, 92 Rezultat poslovanja 6 475 00 0 00 0 00 6 475 00. P037 92211 Vi ak prihoda poslovanja 6 475 00 0 00 0 00 6 475 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 6 809 884 00 642 880 00 9 44 7 452 764 00. 6 Prihodi poslovanja 6 809 884 00 642 880 00 9 44 7 452 764 00. 61 Prihodi od poreza 4 636 620 00 505 080 00 10 89 5 141 700 00. P001 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samost 2 105 700 00 0 00 0 00 2 105 700 00. P002 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samost 581 920 00 33 920 00 5 83 548 000 00. P003 61314 Porez na ku e za odmor 535 000 00 50 000 00 9 35 585 000 00. P004 61341 Porez na promet nekretnina 964 000 00 420 000 00 43 57 1 384 000 00. P005 61424 Porez na potro nju alkoholnih i bezalkoholnih pi a 280 000 00 69 000 00 24 64 349 000 00. P006 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 170 000 00 0 00 0 00 170 000 00. 64 Prihodi od imovine 1 935 264 00 113 000 00 5 84 2 048 264 00. P034 64131 Kamate na oro ena sredstva 0 00 34 000 00 0 00 34 000 00. P007 64132 Kamate na depozite po vi enju 4 000 00 1 000 00 25 00 3 000 00. P008 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 24 800 00 0 00 0 00 24 800 00. P009 64172 Prihodi iz dobiti trgova kih dru tava u javnom sektoru 300 000 00 50 000 00 16 67 350 000 00. P010 64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 10 864 00 0 00 0 00 10 864 00. P011 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 1 000 000 00 49 000 00 4 90 951 000 00. P011 1 64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja 600 00 0 00 0 00 600 00. P012 64229 Ostali prihodi od zakupa i iznaj imovine J POV 580 000 00 52 000 00 8 97 632 000 00. P013 64299 Naknada za PROMETOVANJE unutar zone prometovanja 15 000 00 27 000 00 180 00 42 000 00. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi pristojbi po posebnim propisima. 65 i naknada 175 000 00 29 000 00 16 57 204 000 00. P014 65139 Prihod od prodaje dr avnih biljega 75 000 00 25 000 00 33 33 50 000 00. P015 65266 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz predhodnih godina 100 000 00 54 000 00 54 00 154 000 00. 68 Kazne upravne mjere i ostali prihodi 63 000 00 4 200 00 6 67 58 800 00. P016 68191 Ostale nespomenute kazne 10 000 00 7 500 00 75 00 2 500 00. P017 68311 Ostali prihodi 50 000 00 6 000 00 12 00 56 000 00. P018 68311 Prihodi postave plo ica ku nih brojeva 3 000 00 2 700 00 90 00 300 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2 436 460 00 118 500 00 4 86 2 317 960 00. 6 Prihodi poslovanja 2 436 460 00 118 500 00 4 86 2 317 960 00. 64 Prihodi od imovine 158 000 00 27 300 00 17 28 185 300 00. P019 64214 NAKNADA ZA KOCESIJU NA POMORSKOM DOBRU 80 000 00 40 000 00 50 00 120 000 00. P020 64217 Naknada za upotrebu pom dobra koncesijska odobrenja 50 000 00 5 000 00 10 00 45 000 00. P021 64222 PRIHOD OD ZAKUPA DR POLJ ZEMLJI TA 20 000 00 8 000 00 40 00 12 000 00. P022 64236 SPOMENI KA RENTA 6 000 00 0 00 0 00 6 000 00. P023 64237 Maknada za promjenu namjene polj zemlje 2 000 00 300 00 15 00 2 300 00. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi pristojbi po posebnim propisima. 65 i naknada 2 278 460 00 145 800 00 6 40 2 132 660 00. P024 65141 Boravi ne pristojbe 125 000 00 14 000 00 11 20 139 000 00. P025 65221 Vodni doprinos 5 000 00 7 500 00 150 00 12 500 00. P026 65311 Komunalni doprinosi 577 300 00 72 700 00 12 59 650 000 00. P027 65312 Naknada za legalizaziju nezakonito izgra enih objekata 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. P028 65321 Komunalne naknade 1 521 160 00 240 000 00 15 78 1 281 160 00. Izvor POMO I, POTPORE 23 098 575 00 15 824 789 00 68 51 7 273 786 00. 6 Prihodi poslovanja 23 098 575 00 15 824 789 00 68 51 7 273 786 00. 63 Pomo i iz inozemstva darovnice i od subjekata unutar op eg prora una 23 098 575 00 15 824 789 00 68 51 7 273 786 00. P030 63312 Teku e pomo i iz upanijskih prora una 394 950 00 18 552 00 4 70 376 398 00. P030 2 63313 Teku e pomo i iz gradskih prora una 20 000 00 20 000 00 100 00 0 00. P031 63321 Kapitalne pomo i iz dr avnog prora una NOG IGRAL 7 342 000 00 3 367 849 00 45 87 3 974 151 00. P032 63322 Kapitalne pomo i iz up prora una 1 642 000 00 728 000 00 44 34 914 000 00. P036 63415 Teku e pomo i od ostalih izvanprora unskih korisnika dr avnog prora una 38 400 00 1 518 00 3 95 36 882 00. P033 63425 Kapitalne pomo i od ostalih izvanprora unskih korisnika dr avno 13 661 225 00 11 688 870 00 85 56 1 972 355 00. Izvor DONACIJE 3 500 00 200 000 00 5 714 29 203 500 00. 6 Prihodi poslovanja 3 500 00 200 000 00 5 714 29 203 500 00. 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pru enih usluga i prihodi od donacija 3 500 00 200 000 00 5 714 29 203 500 00. P33 02 66311 Teku e donacije od fizi kih osoba 3 500 00 0 00 0 00 3 500 00. P33 01 66313 Teku e donacije od trgova kih dru tava 0 00 200 000 00 0 00 200 000 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 5 857 850 00 2 264 436 00 38 66 3 593 414 00. 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5 857 850 00 2 264 436 00 38 66 3 593 414 00. 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5 830 850 00 2 264 436 00 38 84 3 566 414 00. P034 71112 Gra evinsko zemlji te 5 830 850 00 2 264 436 00 38 84 3 566 414 00. 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 27 000 00 0 00 0 00 27 000 00. P035 72119 Ostali stambeni objekti 27 000 00 0 00 0 00 27 000 00. Izvor PRIHODI IZ PRORA UNA PRORA KORISNIKA 0 00 497 432 00 0 00 497 432 00. 6 Prihodi poslovanja 0 00 497 432 00 0 00 497 432 00. 67 Prihodi iz prora una 0 00 497 432 00 0 00 497 432 00. P038 67121 Prihodi iz prora una pror koris za fin rashoda za nabavu nefin imovine 0 00 497 432 00 0 00 497 432 00. BROJ PROMJENA, POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA IZDATAKA PLANIRANO IZNOS NOVI IZNOS. UKUPNO RASHODI, IZDACI 38 212 744 00 16 867 413 00 44 14 21 345 331 00. RAZDJEL 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 38 212 744 00 16 867 413 00 44 14 21 345 331 00. Glavni program A01 PRIPREMA I DONO ENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 30 049 739 00 16 217 322 00 53 97 13 832 417 00. PRIPREMA I DONO ENJE 1000 AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 3 978 454 00 144 304 00 3 63 3 834 150 00. Aktivnost A000002 REDOVNO FINANCIRANJE POLITI KIH STRANAKA 13 680 00 0 00 0 00 13 680 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 13 680 00 0 00 0 00 13 680 00. 3 Rashodi poslovanja 13 680 00 0 00 0 00 13 680 00. 32 Materijalni rashodi 13 680 00 0 00 0 00 13 680 00. R156 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13 680 00 0 00 0 00 13 680 00. Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO TEHNI KO I STR OSOBLJE 3 861 774 00 170 804 00 4 42 3 690 970 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 3 657 774 00 146 804 00 4 01 3 510 970 00. 3 Rashodi poslovanja 3 535 799 00 142 804 00 4 04 3 392 995 00. 31 Rashodi za zaposlene 1 238 799 00 66 085 00 5 33 1 172 714 00. R001 31111 Pla e za zaposlene 1 022 394 00 61 050 00 5 97 961 344 00. R002 31131 Pla e za prekovremeni rad 22 000 00 11 000 00 50 00 11 000 00. R003 31211 Bonus za uspje an rad 10 000 00 0 00 0 00 10 000 00. R004 31212 Nagrade 25 000 00 0 00 0 00 25 000 00,R005 31213 Darovi 4 000 00 500 00 12 50 4 500 00.
R006 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 132 912 00 6 800 00 5 12 139 712 00. R007 31329 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5 112 00 303 00 5 93 4 809 00. R008 31331 Doprinosi za zapo ljavanje 17 381 00 1 032 00 5 94 16 349 00. 32 Materijalni rashodi 2 080 000 00 275 769 00 13 26 1 804 231 00. R009 32111 Dnevnice za slu beni put u zemlji 16 000 00 0 00 0 00 16 000 00. R010 32113 Naknade za smje taj na slu benom putu u zemlji 22 000 00 3 000 00 13 64 25 000 00. R011 32115 Naknade za prijevoz na slu benom putu u zemlji 11 000 00 2 000 00 18 18 9 000 00. R012 32131 Seminari savjetovanja i simpoziji 3 500 00 0 00 0 00 3 500 00. R013 32132 Te ajevi i stru ni ispiti 4 000 00 0 00 0 00 4 000 00. R014 32141 Naknada za kori tenje privatnog automobila u slu bene svrhe 4 000 00 231 00 5 78 4 231 00. R015 32211 Uredski materijal 52 000 00 6 000 00 11 54 46 000 00. R016 32212 Literatura publikacije asopisi glasila knjige i ostalo 7 000 00 0 00 0 00 7 000 00. R017 32214 Materijal i sredstva za i enje i odr avanje 3 500 00 4 000 00 114 29 7 500 00. R018 32231 Elektri na energija 280 000 00 0 00 0 00 280 000 00. R019 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 1 000 00 900 00 90 00 100 00. R020 32244 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odr avanj 10 000 00 0 00 0 00 10 000 00. R021 32251 Sitni inventar 25 000 00 2 000 00 8 00 23 000 00. R022 32271 Slu bena radna i za titna odje a i obu a 7 000 00 7 000 00 100 00 0 00. R023 32311 Usluge telefona telefaksa 38 000 00 3 000 00 7 89 41 000 00. R149 32312 Usluge interneta 4 800 00 0 00 0 00 4 800 00. R024 32313 Po tarina pisma tiskanice i sl 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. R025 32314 Rent a car i taxi prijevoz 10 000 00 8 000 00 80 00 2 000 00. R026 32321 Usluge teku eg i investicijskog odr avanja gra evinskih objekat 430 000 00 360 000 00 83 72 70 000 00. R027 32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog odr avanja 4 500 00 700 00 15 56 5 200 00. R028 32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog odr avanja 12 000 00 0 00 0 00 12 000 00. R037 1 32339 Ostale usluge promid be i informiranja 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. R029 32341 Opskrba vodom 50 000 00 10 000 00 20 00 40 000 00. R030 32342 Izno enje i odvoz sme a 4 000 00 2 700 00 67 50 6 700 00. R150 32348 Pri uva 40 000 00 0 00 0 00 40 000 00, R031 32371 Autorski honorari 23 000 00 12 000 00 52 17 35 000 00. R032 32372 Ugovori o djelu 30 000 00 0 00 0 00 30 000 00. R033 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 240 000 00 48 000 00 20 00 288 000 00. R034 32375 Geodetsko katastarske usluge 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. R151 32379 Ostale intelektualne usluge LAG I EU fond 46 000 00 0 00 0 00 46 000 00. R035 32381 Usluge a uriranja ra unalnih baza 33 000 00 12 000 00 36 36 45 000 00. R036 32389 Ostale ra unalne usluge 12 000 00 0 00 0 00 12 000 00. R037 32399 Ostale nespomenute usluge 80 000 00 18 000 00 22 50 62 000 00. R144 32399 Energetsko certificiranje zgrada 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. R038 32911 Naknade lanovima predstavni kih i izvr nih tijela i upravnih v 70 000 00 0 00 0 00 70 000 00. R039 32912 Naknade lanovima povjerenstava 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. R040 32931 Reprezentacija 150 000 00 70 000 00 46 67 80 000 00. R041 32931 Pokloni 3 000 00 4 500 00 150 00 7 500 00. R042 32931 Razna pi a gradska uprava 4 000 00 0 00 0 00 4 000 00. R043 32931 Repezentacija ostale manifestacije 36 000 00 105 000 00 291 67 141 000 00. R145 32941 Tuzemne lanarine udruga gradova i op ina 4 200 00 0 00 0 00 4 200 00. R146 32952 Sudske pristojbe 5 000 00 12 000 00 240 00 17 000 00. R147 32953 Javnobilje ni ke pristojbe 14 500 00 0 00 0 00 14 500 00. R148 32991 Rashodi protokola vijenci cvije e svije e i sli no 5 000 00 1 000 00 20 00 6 000 00. R044 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125 000 00 0 00 0 00 125 000 00. 34 Financijski rashodi 17 000 00 950 00 5 59 16 050 00. R045 34312 Usluge platnog prometa 15 000 00 1 000 00 6 67 16 000 00. R046 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 2 000 00 1 950 00 97 50 50 00. 38 Ostali rashodi 200 000 00 200 000 00 100 00 400 000 00. R047 38319 Ostale naknade teta pravnim i fizi kim osobama 200 000 00 200 000 00 100 00 400 000 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 121 975 00 4 000 00 3 28 117 975 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 121 975 00 4 000 00 3 28 117 975 00. R050 2 42229 Ostala komunikacijska oprema 26 000 00 25 000 00 96 15 51 000 00. R049 42231 Rashladni ure aji klima ure aji 10 000 00 10 000 00 100 00 0 00. R050 42271 Ure aji fotokopirni aparat 15 000 00 15 000 00 100 00 0 00. R051 42273 Oprema svetl panoi i sl 4 000 00 4 000 00 100 00 0 00. R052 42621 Ulaganja u ra unalne programe 66 975 00 0 00 0 00 66 975 00. Izvor POMO I,POTPORE 204 000 00 24 000 00 11 76 180 000 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 204 000 00 24 000 00 11 76 180 000 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 204 000 00 24 000 00 11 76 180 000 00. R050 1 42229 Ostala komunikacijska oprema 24 000 00 24 000 00 100 00 0 00. R056 1 42636 Strategija razvoja Grada Visa 180 000 00 0 00 0 00 180 000 00. Aktivnost A100013 OSTALE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 58 000 00 55 000 00 94 83 113 000 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 58 000 00 55 000 00 94 83 113 000 00. 3 Rashodi poslovanja 58 000 00 55 000 00 94 83 113 000 00. 38 Ostali rashodi 58 000 00 55 000 00 94 83 113 000 00. R053 38119 Ostale teku e donacije 58 000 00 55 000 00 94 83 113 000 00. Teku i projekt T100004 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE GR UPRAVE 45 000 00 28 500 00 63 33 16 500 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 45 000 00 28 500 00 63 33 16 500 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45 000 00 28 500 00 63 33 16 500 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25 000 00 15 000 00 60 00 10 000 00. R054 42211 Ra unala i ra unalna oprema 25 000 00 15 000 00 60 00 10 000 00. 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20 000 00 13 500 00 67 50 6 500 00. R056 45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 20 000 00 13 500 00 67 50 6 500 00. Program 1001 JAVNIH POTREBA U PORTU 220 000 00 35 000 00 15 91 185 000 00. Aktivnost A100002 REDOVNA AKTIVNOST PORTSKIH DRU TAVA 200 000 00 35 000 00 17 50 165 000 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 200 000 00 35 000 00 17 50 165 000 00. 3 Rashodi poslovanja 200 000 00 35 000 00 17 50 165 000 00. 38 Ostali rashodi 200 000 00 35 000 00 17 50 165 000 00. R057 38115 Teku e donacije sportskim dru tvima 200 000 00 35 000 00 17 50 165 000 00. Aktivnost A100012 VJERSKE ZAJEDNICE 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. 3 Rashodi poslovanja 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. 38 Ostali rashodi 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00, R058 38112 Teku e donacije vjerskim zajednicama 20 000 00 0 00 0 00 20 000 00. Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI 1 862 500 00 1 535 000 00 82 42 327 500 00. Aktivnost A100003 KULTURNE MANIFEKTACIJE 356 500 00 35 000 00 9 82 321 500 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 356 500 00 35 000 00 9 82 321 500 00. 3 Rashodi poslovanja 356 500 00 35 000 00 9 82 321 500 00. 32 Materijalni rashodi 156 500 00 40 000 00 25 56 116 500 00. R061 32332 Tisak 6 500 00 0 00 0 00 6 500 00, R062 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150 000 00 40 000 00 26 67 110 000 00. 38 Ostali rashodi 200 000 00 5 000 00 2 50 205 000 00. R063 38115 Teku e donacije kulturnim dru tvima 200 000 00 5 000 00 2 50 205 000 00. Aktivnost A100008 ODR AVANJE SPOMENIKA KULTURE 1 506 000 00 1 500 000 00 99 60 6 000 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6 000 00 0 00 0 00 6 000 00. 3 Rashodi poslovanja 6 000 00 0 00 0 00 6 000 00, 32 Materijalni rashodi 6 000 00 0 00 0 00 6 000 00.
R064 32321 Usluge teku eg i investicijskog odr avanja gra evinskih objekat 6 000 00 0 00 0 00 6 000 00. Izvor POMO I,POTPORE 1 500 000 00 1 500 000 00 100 00 0 00. 3 Rashodi poslovanja 1 500 000 00 1 500 000 00 100 00 0 00. 32 Materijalni rashodi 1 500 000 00 1 500 000 00 100 00 0 00. R065 32321 Usluge teku eg i invest odr gra objekat HRV DOM 1 500 000 00 1 500 000 00 100 00 0 00. Program 1004 ZBRINJAVANJE OBORINSKIH ATMOSFERSKIH VODA NA PODRU JU GRADA VISA 5 205 000 00 5 192 500 00 99 76 12 500 00. Kapitalni projekt K000001 IZGRADNJA SUSTAVA OVOR VODA BUICA KUT 1 005 000 00 992 500 00 98 76 12 500 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5 000 00 7 500 00 150 00 12 500 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5 000 00 7 500 00 150 00 12 500 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5 000 00 7 500 00 150 00 12 500 00. R154 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 5 000 00 7 500 00 150 00 12 500 00. Izvor POMO I,POTPORE 1 000 000 00 1 000 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1 000 000 00 1 000 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1 000 000 00 1 000 000 00 100 00 0 00. R136 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 900 000 00 900 000 00 100 00 0 00. R137 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Kapitalni projekt K100000 BUICA SAMOGOR 4 200 000 00 4 200 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 4 200 000 00 4 200 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 200 000 00 4 200 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4 200 000 00 4 200 000 00 100 00 0 00. R066 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 4 200 000 00 4 200 000 00 100 00 0 00. Program 1005 GRADNJA OBJEKATA I URE AJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9 989 375 00 5 653 018 00 56 59 4 336 357 00. Kapitalni projekt K100001 JAVNA RASVJETA NOVA RASVJETNA MJESTA 971 250 00 677 440 00 69 75 1 648 690 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 357 300 00 852 700 00 238 65 1 210 000 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 357 300 00 852 700 00 238 65 1 210 000 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 357 300 00 852 700 00 238 65 1 210 000 00. R067 42147 Javna rasvjeta 357 300 00 852 700 00 238 65 1 210 000 00. Izvor POMO I,POTPORE 613 950 00 175 260 00 28 55 438 690 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 613 950 00 175 260 00 28 55 438 690 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 613 950 00 175 260 00 28 55 438 690 00. R068 42147 Javna rasvjeta 613 950 00 175 260 00 28 55 438 690 00. Kapitalni projekt K100002 SANACIJA DEPONIJA WELINGTON 3 000 000 00 2 861 425 00 95 38 138 575 00. Izvor POMO I, POTPORE 2 700 000 00 2 569 500 00 95 17 130 500 00.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2 700 000 00 2 569 500 00 95 17 130 500 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2 700 000 00 2 569 500 00 95 17 130 500 00. R069 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 2 700 000 00 2 569 500 00 95 17 130 500 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 300 000 00 291 925 00 97 31 8 075 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300 000 00 291 925 00 97 31 8 075 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300 000 00 291 925 00 97 31 8 075 00. R157 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 300 000 00 291 925 00 97 31 8 075 00. Kapitalni projekt K100007 URE ENJE TRGA PRIROVO 500 000 00 500 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 400 000 00 400 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400 000 00 400 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400 000 00 400 000 00 100 00 0 00. R070 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 400 000 00 400 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R071 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Kapitalni projekt K100009 NERAZVRSTANA CESTA ODVOJAK DO DEPONIJA WELINGTON 2 770 000 00 2 683 750 00 96 89 86 250 00. Izvor POMO I,POTPORE 2 493 000 00 2 493 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2 493 000 00 2 493 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2 493 000 00 2 493 000 00 100 00 0 00. R164 42131 Ceste nerazvrstane Welington 2 493 000 00 2 493 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 277 000 00 190 750 00 68 86 86 250 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 277 000 00 190 750 00 68 86 86 250 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 277 000 00 190 750 00 68 86 86 250 00. R165 42131 Cesta nerazvrstana Welington 277 000 00 190 750 00 68 86 86 250 00. Kapitalni projekt K100010 NERAZVRSTANA CESTA NASELJE RUKAVAC 200 000 00 200 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R167 42131 Cesta nerazvrstana Rukavac 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R166 42131 Ceste nerazvrstane Rukavac 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Teku i projekt T100000 NABAVA KOMUNALNE OPREME KONTEJNERI I KOM VOZILA 2 468 125 00 5 283 00 0 21 2 462 842 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. 3 Rashodi poslovanja 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. 38 Ostali rashodi 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00, R072 6 38622 Kapitalne pomo i trgova kim sru tvima izvan javnog sektora 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I, POTPORE 1 294 275 00 135 890 00 10 50 1 430 165 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1 294 275 00 135 890 00 10 50 1 430 165 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1 294 275 00 135 890 00 10 50 1 430 165 00. R072 42273 Oprema podzemni kontejneri 556 875 00 0 00 0 00 556 875 00. R072 2 42314 Kamioni komun vozilo 353 400 00 0 00 0 00 353 400 00. R072 4 42319 Ostala prijevozna sredstva istilica 384 000 00 135 890 00 35 39 519 890 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1 143 850 00 111 173 00 9 72 1 032 677 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1 143 850 00 111 173 00 9 72 1 032 677 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1 143 850 00 111 173 00 9 72 1 032 677 00. R072 1 42273 Oprema podzemni kontejneri 628 750 00 0 00 0 00 628 750 00. R072 3 42314 Kamioni komun vozila 259 100 00 14 853 00 5 73 273 953 00. R072 5 42319 Ostala prijevozna sredstva istilica 256 000 00 126 026 00 49 23 129 974 00. Teku i projekt T100002 DODATNA ULAGANJA NA MJESNOM GROBLJU PODSEJE 80 000 00 80 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20 000 00 20 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20 000 00 20 000 00 100 00 0 00. 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20 000 00 20 000 00 100 00 0 00. R158 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20 000 00 20 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. R073 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. Program 1006 ODR AVANJE KOMUNALNA INFRASTRUKTURE 1 598 400 00 440 000 00 27 53 2 038 400 00. Aktivnost A100006 ODR AVANJE JAVNIH POVR INA I NERAZVRSTANIH CESTA 1 598 400 00 440 000 00 27 53 2 038 400 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1 298 400 00 140 000 00 10 78 1 438 400 00. 3 Rashodi poslovanja 1 298 400 00 140 000 00 10 78 1 438 400 00. 32 Materijalni rashodi 1 298 400 00 140 000 00 10 78 1 438 400 00. R074 32230 Elektri na energija javna rasvjeta 200 000 00 0 00 0 00 200 000 00. R075 32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odr avanje postr 40 000 00 20 000 00 50 00 20 000 00. R076 32322 Usluge teku eg i investicijskog odr avanja postrojenja i opreme 30 000 00 0 00 0 00 30 000 00. R077 32329 Usluge teku eg i investicijskog odr avanja j povr ina 340 000 00 160 000 00 47 06 500 000 00. R078 32345 Usluge i enja pranja i sli no 550 000 00 0 00 0 00 550 000 00. R079 32349 Ostale komunalne usluge i pla a 138 400 00 0 00 0 00 138 400 00. Izvor POMO I,POTPORE 300 000 00 300 000 00 100 00 600 000 00. 3 Rashodi poslovanja 300 000 00 300 000 00 100 00 600 000 00. 32 Materijalni rashodi 300 000 00 300 000 00 100 00 600 000 00. R080 32329 Usluge odr avanja nerazvrstanih cesta 300 000 00 300 000 00 100 00 600 000 00. Program 1007 ODR AVANJE POMORSKOG DOBRA NA PODRU JU GRADA VISA 320 000 00 473 700 00 148 03 793 700 00. Aktivnost A100007 ODR AVANJE POMORSKOG DOBRA 320 000 00 473 700 00 148 03 793 700 00. Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120 000 00 41 000 00 34 17 161 000 00. 3 Rashodi poslovanja 120 000 00 41 000 00 34 17 161 000 00. 32 Materijalni rashodi 120 000 00 41 000 00 34 17 161 000 00. R081 32349 Ostale usluge teku eg i invest odr avanja pom dobra 120 000 00 41 000 00 34 17 161 000 00. Izvor PRIHODI IZ PRORA UNA PRORA KORISNIKA 200 000 00 432 700 00 216 35 632 700 00. 3 Rashodi poslovanja 200 000 00 432 700 00 216 35 632 700 00. 38 Ostali rashodi 200 000 00 432 700 00 216 35 632 700 00. R081 1 38612 Potpora trg dru tvu za sanaciju obale 200 000 00 432 700 00 216 35 632 700 00. Program 1008 SANACIJA I URE ENJE OBALE U VISKOJ LUCI 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Kapitalni projekt K000006 UREE ENJE OBALNOG POJASA PRIROVO 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R152 42142 Obalni pojas Prirovo 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Program 1010 PROSTORNO URE ENJE GRADA VISA 830 000 00 780 000 00 93 98 50 000 00. Kapitalni projekt K000001 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA G VISA 200 000 00 200 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 150 000 00 150 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150 000 00 150 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150 000 00 150 000 00 100 00 0 00. R133 42637 Dokumenti prostornog ure enja prostorni planovi i ostalo 150 000 00 150 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50 000 00 50 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50 000 00 50 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50 000 00 50 000 00 100 00 0 00. R134 42637 Dokumenti prostornog ure enja prostorni planovi i ostalo 50 000 00 50 000 00 100 00 0 00. Kapitalni projekt K100008 IZRADA PROST DOKUMENTACIJE UPU I DPU 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. R083 42637 Ostala nematerijalna imovina 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. Kapitalni projekt K100010 UPU ZA NASELJE PODSTRA JE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R084 42637 Ostala nematerijalna imovina 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Kapitalni projekt K100011 UPU ZA NASELJE MILNA ENKA 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R085 42637 Ostala nematerijalna imovina 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Kapitalni projekt K100012 UPU ZA ZONU SAMOGOR 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R086 42637 Ostala nematerijalna imovina 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Teku i projekt T000001 UPU ZA NASELJE BARGUJAC 90 000 00 90 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. R129 42637 Dokumenti prostornog ure enja prostorni planovi i ostalo 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. R130 42637 Dokumenti prostornog ure enja prostorni planovi i ostalo 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. Teku i projekt T000002 UPU ZA PREDIO E KA VILA 90 000 00 90 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. R131 42637 Dokumenti prost ure enja UPU za predio e ka vila 60 000 00 60 000 00 100 00 0 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. R132 42637 Dokumenti prostornog ure enja prostorni planovi i ostalo 30 000 00 30 000 00 100 00 0 00. Teku i projekt T000003 GEODETSKO KATASTARSKE IZMJERE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R143 42637 Dokumenti prostornog ure enja prostorni planovi i ostalo 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Program 1011 GOSPODARSKE ZONE 300 000 00 275 000 00 91 67 25 000 00. Kapitalni projekt K100009 PODUZETNI KA ZONA ZLO POJE 200 000 00 175 000 00 87 50 25 000 00. Izvor POMO I,POTPORE 100 000 00 75 000 00 75 00 25 000 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 75 000 00 75 00 25 000 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 75 000 00 75 00 25 000 00. R087 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 75 000 00 75 00 25 000 00. Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R088 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Kapitalni projekt K100010 PODUZETNI KA ZONA DOL SAMOGOR 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Izvor POMO I,POTPORE 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. R089 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 100 000 00 100 000 00 100 00 0 00. Program 1012 PODIZANJE NOVIH NASADA VINOVE LOZE MASLINA I DR VO AKA 130 000 00 65 800 00 50 62 64 200 00. Teku i projekt T100003 SUFINANCIRANJE SADNOG MATERIJALA 130 000 00 65 800 00 50 62 64 200 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00. 3 Rashodi poslovanja 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00. 35 Subvencije 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00, R090 35231 Subvencije poljoprivrednicima 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00. Izvor POMO I,POTPORE 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00.
3 Rashodi poslovanja 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00. 35 Subvencije 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00, R091 35231 Subvencije poljoprivrednicima 65 000 00 32 900 00 50 62 32 100 00. Program 1013 PROGRAM SOCIJELNE ZA TITE I ZBRINJAVANJE SOC UGR STANOVNI TVA 614 850 00 30 650 00 4 98 584 200 00. Aktivnost A100009 NOV ANE POMO I I PODMIRA TRO KOVA STANOVANJA 609 850 00 30 650 00 5 03 579 200 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 589 900 00 24 000 00 4 07 565 900 00. 3 Rashodi poslovanja 589 900 00 24 000 00 4 07 565 900 00. 37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 589 900 00 24 000 00 4 07 565 900 00. R092 37212 Pomo obiteljima i ku anstvima 150 000 00 25 000 00 16 67 125 000 00. R093 37213 Pomo osobama s invaliditetom 2 000 00 2 000 00 100 00 0 00. R094 37215 Stipendije i kolarine 197 500 00 3 000 00 1 52 200 500 00. R095 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu 190 400 00 3 000 00 1 58 193 400 00. R096 37229 Ostale naknade iz prora una u naravi 50 000 00 3 000 00 6 00 47 000 00. Izvor POMO I,POTPORE 19 950 00 6 650 00 33 33 13 300 00. 3 Rashodi poslovanja 19 950 00 6 650 00 33 33 13 300 00. 37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 19 950 00 6 650 00 33 33 13 300 00. R097 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu 19 950 00 6 650 00 33 33 13 300 00. Aktivnost A100010 POMO I NJEGA U KU I 5 000 00 0 00 0 00 5 000 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 5 000 00 0 00 0 00 5 000 00. 3 Rashodi poslovanja 5 000 00 0 00 0 00 5 000 00, 37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5 000 00 0 00 0 00 5 000 00. R098 37222 Pomo i njega u ku i 5 000 00 0 00 0 00 5 000 00. Program 1014 AKTIVNE MJERE ZA TITE OD PO ARA 383 000 00 3 450 00 0 90 379 550 00. Aktivnost A100011 DVD,VIS 340 000 00 0 00 0 00 340 000 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 340 000 00 0 00 0 00 340 000 00. 3 Rashodi poslovanja 340 000 00 0 00 0 00 340 000 00. 38 Ostali rashodi 340 000 00 0 00 0 00 340 000 00, R099 38114 Teku e donacije udrugama DVD VIS 340 000 00 0 00 0 00 340 000 00.
Teku i projekt T000001 POSTAVLJANJE HIDRANATA NA PODRU JU GRADA VISA 43 000 00 3 450 00 8 02 39 550 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 43 000 00 3 450 00 8 02 39 550 00. 3 Rashodi poslovanja 23 000 00 0 00 0 00 23 000 00. 32 Materijalni rashodi 23 000 00 0 00 0 00 23 000 00. R128 1 32322 Usluge teku eg i investicijskog odr avanja postrojenja i opreme 23 000 00 0 00 0 00 23 000 00. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20 000 00 3 450 00 17 25 16 550 00. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20 000 00 3 450 00 17 25 16 550 00. R128 42233 Oprema za protupo arnu za titu osim vozila 20 000 00 3 450 00 17 25 16 550 00. Program 1015 ZA TITE I SPA AVANJA 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. Aktivnost A100012 AKTIVNE MJERE I RAD SLU BE ZA ZA TITU I SPA AVANJE 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. Izvor OP I PRIHODI I PRIMICI 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 3 Rashodi poslovanja 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. 32 Materijalni rashodi 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. R100 32999 Ostali nespomenuti ras poslovanja za tita i spa avanje 50 000 00 0 00 0 00 50 000 00. Program 1016 PROGRAM SUBVENCIJA I POTPORE SREDNJEM I VISOKOM KOLSTVU 1 760 000 00 1 707 500 00 97 02 52 500 00. Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE 250 000 00 250 000 00 100 00 0 00.

Related Books